Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 listopada 2007 r.
III SA/Lu 506/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. P. na postanowienie Wojewody z dnia (...) sierpnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wymeldowania w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanawia: przyznać L. P. prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca L. P. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie otwartym do jego uiszczenia, tj. w dniu 31 października 2007 r. złożyła wypełniony urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy domagając się zwolnienia w całości od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Do wniosku skarżąca załączyła decyzję (...) Ośrodka Pomocy Rodzinie w (...) z dnia (...) o przyznaniu L. P. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

W uzasadnieniu wniosku L. P. podniosła, że ma na utrzymaniu małe dziecko - syna G. S. ur. (...), na które jego ojciec nie płaci alimentów. Podała, iż obecnie przebywa na urlopie wychowawczym, "płatnym miesięcznie (...) zł" oraz otrzymuje zasiłek rodzinny w wysokości (...) zł miesięcznie. Otrzymywane pieniądze przeznacza na zakup mleka, pieluch i leków dla dziecka (w maju 2007 r. dziecko przebywało w szpitalu z uwagi na (...)) oraz środków higienicznych i żywności.

Zgodnie z art. 246 (1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 ustawy p.p.s.a.).

Stwierdzić należy, że wykazana przez skarżącą we wniosku o przyznanie prawa pomocy jej sytuacja materialna i rodzinna, daje podstawy do uznania, że zostały spełnione ustawowe przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Jak wynika z danych zawartych w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z synem, G. ur.(...). Jedynym źródłem utrzymania rodziny jest zasiłek rodzinny w wysokości (...) zł miesięcznie oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego przyznany decyzją z dnia (...), wydaną przez (...) Ośrodek Pomocy Rodzinie w (...) na okres od (...) do (...) w wysokości (...) zł miesięcznie. Zatem łączy miesięczny dochód w rodzinie skarżącej wynosi (...) zł, co w przeliczeniu na osobę stanowi kwotę (...) zł. Skarżąca wykazała, że nie posiada żadnego majątku w postaci nieruchomości, jak również zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Na gruncie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950), kryterium dochodowe stanowiące jedną z przesłanek uprawniających do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego wynosi na osobę w rodzinie 351 zł. Przyjmuje się więc, że kwota zapewniająca w stopniu minimalnym pokrycie koniecznych kosztów utrzymania na osobę w rodzinie to kwota 351 zł.

Odnosząc kwotę minimum socjalnego (351 zł) do sytuacji materialnej, w jakiej znajduje się skarżąca wraz z rodziną oraz do wysokości jej miesięcznych dochodów wykazanych w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy ((...) zł na osobę w rodzinie) uznać należy, że w chwili obecnej nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów toczącego się postępowania sądowego. Powyższe prowadzi do wniosku, że skarżąca spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Z tych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.