Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 listopada 2007 r.
III SA/Lu 505/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. (...) Spółka z o.o. z siedzibą w R. na uchwałę Zarządu Powiatu z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych dotowanych przez Powiat (...) w (...) r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarząd Powiatu uchwałą nr (...) z dnia (...) maja 2007 r. na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 uchwały nr (...) Rady Powiatu z dnia (...) lutego 2007 r. uchwalił miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia dla Pierwszego Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w R., Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych przy (...) w R., Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w R., Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy (...) w R., Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (...) w K. Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Zarządu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Pismem z dnia (...) czerwca 2007 r. C. (...) sp. z o.o. w R. wezwało Zarząd Powiatu do usunięcia naruszenia prawa. Odpowiedź odmawiającą usunięcia naruszenia prawa doręczono C. (...) sp. z o.o. w R. w dniu 20 lipca 2007 r.

W dniu (...) sierpnia 2007 r. do Zarządu Powiatu wpłynęła skarga C. (...) sp. z o.o. w Rykach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Zarządu Powiatu nr (...)

C. (...) sp. z o.o. w R. zarzuciło uchwale naruszenie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i wniosło o przeprowadzenie dowodów z przesłuchania wskazanych świadków i dokumentacji finansowej i rozrachunkowej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w R.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi i przeprowadzenie dowodu z załączonych przez niego dokumentów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skarga C. (...) sp. z o.o. w R. na uchwałę Zarządu Powiatu nr (...) została wniesiona z uchybieniem terminowi, zatem podlega odrzuceniu.

Podstawę prawną skargi C. (...) sp. z o.o. w R. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Rady Miasta nr (...) z dnia (...) marca 2007 r. stanowi art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Zatem przesłanką konieczną do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę organu powiatu jest uprzednie wezwanie owego organu do usunięcia naruszenia. Zawarte w art. 101 ust. 1 powołanej ustawy o samorządzie gminnym uregulowanie uzależnia dopuszczalność skargi od wezwania organu, który podjął uchwałę, do usunięcia naruszenia prawa. Wymogu wezwania nie ograniczono żadnym terminem, jednakże z przepisu wynika jednoznacznie, że powinno zostać ono dokonane przed wniesieniem skargi do sądu.

Stwierdzić należy, że C. (...) sp. z o.o. w R. przed wniesieniem skargi do sądu, zwróciło się z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa ww. uchwałą do Zarządu Powiatu. Organ udzielił na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa odpowiedź, która została doręczona C. (...) sp. z o.o. w R. w dniu 20 lipca 2007 r.

Termin do zaskarżania do sądu administracyjnego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego został określony w art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). W myśl tego przepisu skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lipca 2005 r., sygn. I OSK 108/05, LEX nr 186589).

W niniejszej sprawie, jak podano powyżej, odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 20 lipca 2007 r. Zatem termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 20 sierpnia 2007 r.

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W odpowiedzi na skargę Zarząd Powiatu wskazał, że skargę C. (...) sp. z o.o. w R. do sądu administracyjnego otrzymał w dniu 31 sierpnia 2007 r. (taką samą datę wskazuje prezentata ze skargi - k. akt sądowych nr (...)). Do owej skargi sporządzonej w dniu (...) sierpnia 2007 r. pełnomocnik strony skarżącej załączył m.in. dowód opłaty skargi i dowód opłaty pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo zostało opłacone w dniu 28 sierpnia 2007 r. (k. akt sądowych nr (...)), a skarga w dniu 27 sierpnia 2007 r. (k. akt sądowych nr (...)). Z porównania powyższych dat wynika, że skarga została nadana w celu przesłania Zarządowi Powiatu pomiędzy 28 a 31 sierpnia 2007 r. (z tymi dniami włącznie), a zatem z naruszeniem terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Zarządu Powiatu nr (...).

Skargę C. (...) w R. na uchwałę Zarządu Powiatu nr (...) z dnia (...) maja 2007 r. należy więc uznać za wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), w związku z czym podlega ona odrzuceniu.

Z tych względów działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jak w sentencji postanowienia.