Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 listopada 2007 r.
III SA/Lu 504/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Lu 504/07, wydanym w sprawie ze skargi A.W. na czynności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie doręczenia decyzji o odmowie przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS postanawia: z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Lu 504/07, w ten sposób, że wykreślić słowa "z dnia (...) lutego 2007 r. znak (...)" użyte w wersach szóstym i siódmym strony nr 2 postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Stosownie do art. 166 tej ustawy do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Lu 504/07 na skutek oczywistej omyłki wpisano w wersach szóstym i siódmym na stronie nr 2 postanowienia słowa "z dnia (...) lutego 2007 r. znak (...)", błędnie skopiowane z uzasadnienia dotyczącego rozstrzygnięcia w innej sprawie.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 166 powołanej na wstępie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jak w sentencji.