Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 6 listopada 2007 r.
III SA/Lu 494/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) września 2007 r. skarżący K.S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie złożył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek ów uzasadniła grożącymi skarżącemu niepowetowanymi stratami związanymi z wykonaniem zaskarżonej decyzji. Negatywne konsekwencje wykonania zaskarżonej decyzji mogą za sobą pociągnąć skutki w postaci zaprzestania działalności gospodarczej z uwagi na jej nieopłacalność. Skutki te dotkną nie tylko przedsiębiorcę oraz jego rodzinę, ale także pracowników, których zatrudnia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednak sąd na wniosek skarżącego, na podstawie przepisu art. 61 § 3 tej ustawy, może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy powstała szkoda (majątkowa, a także niemajątkowa), nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Będzie to miało miejsce, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony innym przedmiotem, a jego wartość nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04, niepubl.).

Szkoda, o jakiej mowa w przepisie art. 61 § 3 cytowanej ustawy, nie musi mieć charakteru materialnego. Natomiast trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 352/06, LEX nr 192964)

Składając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, strona zobowiązana jest do uprawdopodobnienia istnienia zagrożenia wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione.

Nie kontrolując merytorycznie zaskarżonej decyzji, tj. nie sprawdzając, czy została ona wydana w zgodzie z prawem (kontrolą merytoryczną decyzji sąd zajmie się w postępowaniu głównym), stwierdzić należy, że wykonanie decyzji nie oznacza spowodowania nieodwracalnych skutków. W uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skarżący przytoczył argumenty odnoszące się do kwestionowania zaskarżonej decyzji i mające wykazać, że skarżącemu grożą niepowetowane straty, nieopłacalność działalności gospodarczej, groźba zaprzestania prowadzenia działalności. Nie uprawdopodobnił natomiast istnienia zagrożenia wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zdaniem sądu argumentacja przedstawiona we wniosku nie jest wystarczająca do przyjęcia, że wskazane wyżej przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji faktycznie w sprawie zaistniały, a podanych przez stronę argumentów nie można uznać za skutki trudne do odwrócenia i niosące niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody

Instytucja wstrzymania wykonania decyzji polega na zapewnieniu ochrony praw skarżącego w sytuacji, gdy jej wykonanie mogłoby spowodować obiektywnie nieodwracalną szkodę. Jednak fakt, że skarżący w wyniku wykonania decyzji będzie narażony na niedogodności z tym związane nie jest wystarczający do uznania, że wykonanie decyzji spowoduje nieodwracalną szkodę. Należy bowiem zauważyć, że z perspektywy strony niezadowolonej z rozstrzygnięcia każda zaskarżona decyzja pociąga za sobą pewne utrudnienia.

Ubocznie zwrócić również należy uwagę na przedmiot zaskarżonej decyzji, a mianowicie cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na sprzedaż napojów alkoholowych osobie nieletniej i wymowę przemawiającego za odmową wstrzymania takiej decyzji argumentu ochrony interesu społecznego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie przepisu art. 61 § 3 i § 5 cytowanej ustawy sąd postanowił jak w sentencji.