Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 14 listopada 2007 r.
III SA/Lu 488/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.A. na działalność Burmistrza w przedmiocie zasądzenia należności finansowej z tytułu korzystania z terenu komunikacji pieszej i zieleni publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2007 r. A.A. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza skargę w przedmiocie zasądzenia należności finansowej z tytułu korzystania z terenu komunikacji pieszej i zieleni publicznej.

Zarządzeniem sądu z dnia 11 października 2007 r. poinformowano skarżącego, jakie elementy skarga do sądu administracyjnego powinna zawierać w świetle art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) i wezwano skarżącego do wskazania, jaką decyzję, postanowienie, inny akt, czynność lub bezczynność jakiego organu administracji publicznej zaskarża. Skarżącego wezwano do wykonania powyższego zarządzenia i wskazania wymienionych elementów skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 19 października 2007 r. (pieczątka placówki oddawczej oraz wskazana przy własnoręcznym podpisie skarżącego data odbioru).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - jeżeli skarga strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych (w niniejszym przypadku skarga nie zawiera elementów wskazanych w art. 57 § 1 cyt. ustawy) sąd wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Jeżeli strona nie uzupełni w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, sąd odrzuca skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Wezwanie do A.A. doręczono prawidłowo, jednakże osoba ta w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 26 października 2007 r.) skargi nie uzupełniła.

W związku z nieuzupełnieniem w wyznaczonym terminie, mimo prawidłowego wezwania, braków formalnych, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych względów działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 wyżej wskazanej ustawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.