Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 14 lutego 2008 r.
III SA/Lu 486/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.S. i A.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - w zakresie wniosku adwokata R.R. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy. postanawia: przyznać adwokatowi R.R. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, kwotę (...) zł. ((...)), którą wypłacić z funduszów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie postanowieniem z dnia 24 października 2007 r. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, do reprezentowania go w postępowaniu sądowym. Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła adw. R.R. Wyznaczony adwokat został umocowany stosownym pełnomocnictwem.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku Sądu z dnia 18 grudnia 2007 r. pełnomocnik sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, którą przedstawił Sądowi i Okręgowej Radzie Adwokackiej, oraz zwrócił się do Sądu o przyznanie wynagrodzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wyznaczony adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.).

Do czynności, o których mowa w tym przepisie, należy także sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stosownie bowiem do przepisu § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163 poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmują także stawkę za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Stawka ta w sprawach wymienionych w § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b tego rozporządzenia (stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki podstawowej (240 zł) - wynosi 120 zł.

Stawka ta na mocy § 2 ust. 3 tego rozporządzenia została podwyższona przez Sąd o 22% stawkę podatku od towarów i usług, jako przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, orzekł jak w postanowieniu.