Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 11 grudnia 2007 r.
III SA/Lu 479/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.M. na decyzję Wojewody z dnia (...) kwietnia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie: zobowiązania cudzoziemca wraz z małoletnim dzieckiem do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 września 2007 r. podjęto postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem z dnia 24 października 2006 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 września 2007 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu w kwocie 300 zł.

Zarządzenie to pozostawiono w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia z uwagi na treść art. 299 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zgodnie bowiem z zarządzeniem z dnia 18 lipca 2006 r. skarżąca T.M. wezwana została do wskazania w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawiania pism w postępowaniu sądowym w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia - pełnomocnika ustanowionego do prowadzenia sprawy lub pełnomocnika ustanowionego do doręczeń. W zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła żądanej kwoty wpisu.

Bezskuteczny upływ terminu do uiszczenia wpisu powoduje konieczność odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), który stanowi że skarga od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu.

Z tych względów i na podstawie przytoczonego przepisu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jak w sentencji.