Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 16 października 2007 r.
III SA/Lu 474/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na postanowienie Rektora Uniwersytetu z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej wznowienia studiów postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Z urzędu należy podnieść, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, zgodnie z przepisem art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Na podstawie przepisu art. 230 § 1 tej ustawy, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Do pism takich zaliczono również skargę (art. 230 § 2).

W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 6 września 2007 r. wezwano stronę do uiszczenia wpisu od skargi wysokości 100 zł. w terminie siedmiu dni. Jak wynika z akt sprawy, przesyłka z odpisem wezwania dla skarżącego została mu doręczona osobiście w dniu 13 września 2007 r., wobec czego powyższy siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków upłynął bezskutecznie w dniu 20 września 2007 r. Skoro więc skarżący do tego czasu nie uiścił wpisu sądowego, to oczywiste jest, że uchybił terminowi do usunięcia braków formalnych skargi.

Z tej przyczyny, na podstawie przepisu art. 220 § 3 w związku z art. 230 § 2 cytowanej ustawy Sąd postanowił jak w sentencji.