Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
III SA/Lu 474/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Sadurski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na postanowienie Rektora Uniwersytetu (...) w L. z dnia (...) czerwca 2007 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej wznowienia studiów w zakresie zażalenia na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 31 stycznia 2008 r. odrzucił zażalenie M.S. wniesione na postanowienia tegoż sądu z dnia (...) stycznia 2008 r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej.

Skarżący został pouczony o przysługującym mu prawie wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wydanego 31 stycznia 2008 r.

Skarżący M.S., pomimo pouczenia, na wskazane postanowienie (z dnia 31 stycznia 2008 r.) złożył zażalenie w dniu 22 lutego 2008 r., składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), od postanowienia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny w przedmiocie odrzucenia zażalenia, przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zażalenie to, powinno zostać wniesione w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia, zgodnie z art. 194 § 2 ww. ustawy.

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 6 lutego 2008 r., o czym świadczy data i podpis na potwierdzeniu odbioru złożony przez dorosłego domownika, który podjął się oddać przesyłkę adresatowi (k.48). Wobec czego wskazany siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenie upłynął w dniu 13 lutego 2008 r. Zażalenie natomiast zostało wniesione do sądu 22 lutego 2008 r., zatem po upływie siedmiodniowego terminu.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, pozostawiono bez rozpoznania zarządzeniem z dnia 28 marca 2008 r., z uwagi na nieuprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia, w zakreślonym siedmiodniowym terminie.

Zgodnie z treścią art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia, wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również takie którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu.

Z powyższych względów oraz na podstawie art. 178 i art. 197 § 2 cytowanej ustawy, należało orzec jak w sentencji.