Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 października 2007 r.
III SA/Lu 468/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miasta z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) na uchwałę Rady Miasta i nr (...) z dnia (...) kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządca jest Burmistrz Miasta postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda pismem z dnia (...) lipca 2007 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na uchwałę Rady Miasta nr (...) z dnia (...) kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta.

W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Rady Miasta wniósł o umorzenie postępowania, argumentując to tym, że w dniu (...) sierpnia 2007 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr (...) uchylającą zaskarżoną uchwałę.

W tej sytuacji Wojewoda Lubelski w piśmie z dnia 19 października 2007 r. oświadczył, że cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę, zaś cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd nie dostrzega istnienia żadnej z negatywnych przesłanek cofnięcia skargi w przedmiotowej sprawie. Tym samym, wobec skutecznego cofnięcia skargi przez skarżącego, zaszła przesłanka umorzenia postępowania.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z treścią art. 60 oraz art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.