III SA/Lu 456/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2575914

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 października 2018 r. III SA/Lu 456/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal (spr.).

Sędziowie WSA: Jadwiga Pastusiak, Iwona Tchórzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 16 października 2018 r. sprawy ze skargi I. Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. na informację Agencji Wspierania Przedsiębiorczości z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie dofinansowania projektu stwierdza, że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.

Uzasadnienie faktyczne

Rozstrzygnięciem z dnia (...) sierpnia 2018 r. L. Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (dalej (...) działając na podstawie art. 57 w zw. z art. 55 pkt 2 oraz art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431; dalej "ustawa wdrożeniowa"), poinformowała I. Spółkę Akcyjną z siedzibą w L., że pozostawiła wniesiony w dniu 10 sierpnia 2018 r. protest bez rozpatrzenia.

Stan tej sprawy przedstawiał się następująco.

Pismem z dnia 25 lipca 2018 r. Komisja Oceny Projektów Inne (KOP (...) poinformowała wnioskodawcę, że jego projekt pn. "(...) (...) SA" zarejestrowany pod nr (...) - nie spełnia kryterium "Zgodność projektu z celami Działania". W uzasadnieniu informacji o negatywnej ocenie KOP (...) stwierdziła, że analiza dokumentacji aplikacyjnej złożonej przez wnioskodawcę wskazuje, że projekt Spółki nie ma na celu świadczenia usług B+R, ale wdrożenie prac produkcyjnych dotyczących nowych produktów budowlanych itechnicznych. Dodatkowo KOP (...) podniosła, że w hali o powierzchni 2005,4 m2 wnioskodawca nie utworzy laboratorium na potrzeby prac B+R lecz halę produkcyjną.

Wnioskodawca wniósł protest.

W ocenie (...), przedmiotowy protest należy pozostawić bez rozpatrzenia na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej. Organ wyjaśnił, że ze zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma (znak (...)) wynika, że informacja o negatywnej ocenie projektu została doręczona Spółce w dniu 26 lipca 2018 r. Zgodnie z art. 50 ustawy wdrożeniowej, do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów. Analogiczne zasady-zgodnie z art. 67 ustawy - znajdują zastosowanie do procedury odwoławczej. Zgodnie z art. 57 § 1 k.p.a., jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Mając na względzie, że informacja o negatywnej ocenie projektu została doręczona wnioskodawcy w dniu 26 lipca 2018 r. termin na złożenie protestu rozpoczął bieg w dniu 27 lipca 2018 r. Termin na złożenie protestu upłynął z dniem 9 sierpnia 2018 r. Wnioskodawca wniósł protest w dniu 10 sierpnia 2018 r., a zatem po upływie terminu wynikającego z art. 54 ust. 1 ustawy. O terminie do wniesienia protestu wnioskodawca został prawidłowo pouczony w informacji o negatywnej ocenie projektu.

Zdaniem organu, w tych okolicznościach należało pozostawić protest bez rozpatrzenia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Spółka zarzuciła, że zaskarżone rozstrzygnięcie z dnia (...) sierpnia 2018 r. (nr (...)) wydano z naruszeniem przepisów prawa:

1)

art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, poprzez pozostawienie bez rozpoznania protestu wniesionego w terminie i bezpodstawne zastosowanie tego uregulowania;

2)

art. 41 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, poprzez niezastosowanie przy ocenie terminowości wpływu protestu postanowień rozdziału VII pkt 3 lit. b) Regulaminu Konkursu nr (...) pt. "Oś priorytetowa I Badania i innowacje. Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa L. na lata 2014-2020".

Na podstawie art. 61 ust. 8 pkt 1 lit. b ustawy wdrożeniowej, Spółka wniosła o stwierdzenie, że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione oraz o przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna i zasługuje na uwzględnienie.

Tytułem wstępu należy wskazać, że uprawnienie sądu administracyjnego do skontrolowania zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) w zw. z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: "p.p.s.a."). W świetle wspomnianego przepisu (art. 61 ust. 1 ustawy wdrożeniowej) w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego.

W myśl art. 61 ust. 8 pkt 1 lit. a i b/ ustawy wdrożeniowej, w wyniku rozpoznania skargi sąd administracyjny może uwzględnić skargę stwierdzając, że:

- ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 39 ust. 1;

- pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 55 albo art. 39 ust. 1.

W niniejszej sprawie sporną jest kwestia zachowania terminu do złożenia przez stronę skarżąca protestu od negatywnej oceny projektu.

Protest wnosi się w 14 - dniowym terminie (art. 54 ust. 1 ustawy wdrożeniowej).

(...) w treści rozstrzygnięcia z dnia (...) października 2018 r. podnosi, że ze zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma z dnia 25 lipca 2018 r. nr (...) wynika, że informacja o negatywnej ocenie projektu została doręczona Spółce w dniu 26 lipca 2018 r. Zatem termin na złożenie protestu rozpoczął bieg w dniu 27 lipca 2018 r. W tej sytuacji termin do wniesienia protestu upłynął z dniem 9 sierpnia 2018 r. Jak twierdzi L. protest wniesiono w dniu 10 sierpnia 2018 r. i obligowało to organ do pozostawienia protestu bez rozpatrzenia (na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej).

Z akt sprawy wynika, że protest wniesiono w dniu 8 sierpnia 2018 r. (potwierdzenie nadania przesyłki poleconej k. 117 akt adm.). Powyższe koresponduje z datą nadania przesyłki wynikającą z informacji zawartej na stronie internetowej http://emonitoring.poczta-polska.pl/ umożliwiającej śledzenie przesyłek (numer przesyłki (...)).

Stosownie do art. 50 ustawy wdrożeniowej, do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów. Bezspornym jest w sprawie, że informacja o negatywnej ocenie projektu została doręczona wnioskodawcy w dniu 26 lipca 2018 r. Ma rację (...), że zgodnie z art. 57 § 1 k.p.a., jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło i w tych warunkach termin do wniesienia protestu rozpoczął bieg w dniu 27 lipca 2018 r. Określony w art. 54 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, 14 - dniowy termin upłynął więc w dniu 9 sierpnia 2018 r.

Na podstawie złożonych do sprawy dokumentów uznać należy, że Spółka wniosła protest w dniu 8 sierpnia 2018 r., a zatem w terminie określonym w art. 54 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Bez znaczenia jest okoliczność, że do (...) protest wpłynął dopiero w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Przepis art. 67 ustawy wprowadza ograniczenie w stosowaniu przepisów k.p.a. do procedury odwoławczej. Unormowanie to określa, że do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów. Z art. 57 § 1 k.p.a. wynika, że upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Przepis art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a. stanowi, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Stosownie do art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 5, został wniesiony po terminie.

W niniejszej sprawie wniesiony protest uruchomił procedurę odwoławczą. Powyższe oznacza, że przy sposobie obliczenia terminu do wniesienia protestu uwzględnić trzeba powyższe uregulowania Kodeksu postępowania administracyjnego. Bezpodstawnym jest więc stanowisko (...) o wniesieniu protestu w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Z tych też względów Sąd na mocy art. 61 ust. 8 pkt 1 lit. b ustawy wdrożeniowej stwierdził, w wyniku rozpoznania skargi, że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione. Skutkowało to koniecznością przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez L. Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.

Wskazania do dalszego postępowania wynikają wprost z przedstawionych rozważań Sądu i ponowne rozpoznanie sprawy winno nastąpić z uwzględnieniem poczynionych przez Sąd uwag.

Ubocznie należy podnieść, że L. nie udzieliła odpowiedzi na skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.