Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 3 września 2007 r.
III SA/Lu 452/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 3 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. M. na decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) grudnia 2000 r. Nr (...) w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

D. M. pismem z dnia 31 stycznia 2001 r. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie skargę na decyzję Prezydenta Miasta (...)z dnia (...) grudnia 2000 r. nr (...) w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego. Sprawa zawisła pod sygn. akt II SA/Lu 219/01.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy odpisu aktu zgonu, skarżąca zmarła w dniu (...) 2001 r.

Postanowieniem z dnia 22 maja 2002 r., działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), Sąd zawiesił postępowanie, a następnie postanowieniem z dnia 27 czerwca 2007 r. podjął je w celu doprowadzenia do zakończenia procedowania w sprawie, rejestrując sprawę pod nową sygn. III SA/Lu 452/07.

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1271 ze zm.) - sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. dalej jako p.p.s.a.) - Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony, z zastrzeżeniem § 3, zgodnie z którym nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. W tej bowiem sytuacji, zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba, że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

Sąd uznał, że przedmiot skargi - prawo do awansu zawodowego nauczyciela na stanowisko nauczyciela mianowanego, jest prawem ściśle związanym z osobą skarżącej, która zmarła. Rozstrzygnięcie to nie dotyka interesu prawnego innych osób. Nikt zainteresowany w ciągu kilku lat nie zgłosił swego udziału w postępowaniu, co uprawnia do przyjęcia, że osób takich nie ma.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z treścią art. 60 oraz art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.