Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 18 października 2007 r.
III SA/Lu 451/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Jerzy Marcinowski, Maria Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 18 października 2007 r. sprawy ze skargi H. M. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania dotyczącego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) lipca 2007 r. znak (...) Wojewódzki Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w L. stwierdził uchybienie terminu do wniesienia przez H. M. odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w B. w dniu (...) czerwca 2007 r.

W uzasadnieniu organ wskazał, że Orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w B. zostało doręczone skarżącemu w dniu 19 czerwca 2007 r. Osobiste potwierdzenie odbioru orzeczenia znajduje się w aktach sprawy. Skarżący w pouczeniu orzeczenia Powiatowego Zespołu został prawidłowo poinformowany o tym, że od orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w L., które należy złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Zgodnie z art. 129 § 2 w związku z art. 57 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, termin do wniesienia odwołania upłynął 3 lipca 2007 r. Skarżący złożył odwołanie po upływie ustawowego terminu. Pismo odwoławcze zostało złożone w administracji Zakładu Karnego w B. w dniu 4 lipca 2007 r. Prośba o przywrócenie terminu nie została złożona.

Organ uznał, że doszło do uchybienia terminu, a po jego stwierdzeniu Wojewódzki Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w L. nie miał innej możliwości, niż wydanie postanowienia o uchybieniu terminu.

Na postanowienie to H. M. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w której opisuje swój stan zdrowia, oraz marginalnie jedynie wskazuje, że odwołanie wniósł po terminie, jednak nie z jego winy, przy czym nie wskazuje, co było przyczyną spóźnienia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

W tym stanie sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Bezsporne jest, że wnosząc odwołanie w dniu 4 lipca 2007 r. (środa) od wydanej w I instancji decyzji doręczonej mu w dniu 19 czerwca 2007 r., skarżący uchybił 14 - dniowemu terminowi do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin ten wynika z § 16 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328) wydanego na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.), zgodnie z którym - osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

Termin na wniesienie skargi biegł od dnia doręczenia orzeczenia, a więc od dnia 4 lipca 2007 r., przy czym mimo braku w aktach zwrotnego oświadczenia odbioru pisma, Sąd uznał fakt doręczenia orzeczenia w tym dniu za bezsporny, gdyż wynika on z adnotacji organu I instancji (k. 6 akt administracyjnych) oraz nie jest kwestionowany przez skarżącego, przyznającego, że doszło do opóźnienia.

Zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2a cytowanego rozporządzenia - Powiatowy zespół i wojewódzki zespół, w składzie: przewodniczący zespołu oraz sekretarz lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu członek zespołu, wydaje m.in. postanowienie w sprawie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania. Postanowienie tej treści zostało zatem wydane.

Zasady przywracania terminu do wniesienia odwołania nie są uregulowane we wskazanym rozporządzeniu, choć możliwość taka istnieje, stosownie do § 19 ust. 3 pkt 2b-c cytowanego rozporządzenia, zgodnie z którym Powiatowy zespół i wojewódzki zespół (...) wydaje m.in. postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, oraz o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania. Zasad tych należy zatem szukać w innych aktach prawnych, zgodnie zaś z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w sprawach nie unormowanych przepisami ustawy stosuje się (m.in.) Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 58 k.p.a. - w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy, przy czym prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu, tym samym nie było podstaw do oceny przyczyn opóźnienia w złożeniu odwołania i rozważania możliwości przywrócenia terminu.

W tej sytuacji stanowisko organu odwoławczego nie mogło być inne, niż wyrażone w zaskarżonym postanowieniu, zaś skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Mając zatem powyższe na uwadze, nie stwierdzając naruszenia prawa, Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę oddalił.