Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785626

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 września 2015 r.
III SA/Lu 423/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia w części dotyczącej punktu gier postanawia: zwrócić "A" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ze środków Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. kwotę 200 zł (dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

"A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia (...), nr (...), w przedmiocie "cofnięcia zezwolenia w części dotyczącej punktu gier".

W dniu 5 września 2014 r. skarżąca uiściła wpis od skargi w wysokości 500 zł.

Zarządzeniem z dnia 15 września 2014 r. zmieniono przedmiot sprawy, który określono jako "wygaśniecie zezwolenia w części dotyczącej punktu gier".

Wyrokiem z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt (...), Wojewódzki Sąd Administracyjny w L. oddalił skargę.

W dniu 26 lipca 2015 r. Spółka wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w L. zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi, a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest decyzja Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia 18 czerwca 2014 r., dotycząca wygaśnięcia zezwolenia w części dotyczącej punktu gier.

Skarżąca uiściła wpis od skargi w wysokości 500 zł. Stosownie zaś do § 2 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), w niniejszej sprawie wpis od skargi wynosi 200 zł.

W związku ze złożeniem przez Spółkę skargi kasacyjnej od wyroku Sądu z dnia 12 maja 2015 r., przeksięgowano kwotę 100 zł na rzecz wpisu od skargi kasacyjnej.

Pozostała kwota 200 zł z tytułu nadpłaconego wpisu od skargi stanowi kwotę nienależną i jako taka podlega zwrotowi.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w L., na podstawie art. 225 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.