Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566130

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 października 2018 r.
III SA/Lu 393/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Inne w L. z dnia (...) czerwca 2018 r., nr (...) w przedmiocie zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów i budynków postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Z. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Inne w L. z dnia 21 czerwca 2018 r. w przedmiocie zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 sierpnia 2018 r., wezwano pełnomocnika skarżącego S. K. do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez podpisanie odpisów skargi wraz z odpisami załączników bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem (4 komplety) - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

W odpowiedzi na wezwanie do Sądu zostało nadesłane 6 egzemplarzy kserokopii skargi oraz załączników do skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem przez adwokata B. M.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej jako "p.p.s.a."), jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przepis ten stosuje się do skargi, stosownie bowiem do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Jednym z wymogów formalnych skargi jest wynikający z art. 47 § 1 p.p.s.a. obowiązek dołączenia do niej jej odpisów dla doręczenia ich stronom. Odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także uwierzytelnione fotokopie, bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej (art. 47 § 2 p.p.s.a.). Zgodnie natomiast z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w przypadku, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, sąd skargę odrzuca.

W rozpoznawanej sprawie ustanowiony w sprawie przez skarżącego pełnomocnik - S. K. został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych skargi. Złożone w wykonaniu tego wezwania odpisy skargi wraz z załącznikami zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez adwokata B. M., który nie złożył stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącego w niniejszej sprawie. Uniemożliwia to nadanie sprawiej dalszego biegu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.