Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402250

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 13 listopada 2013 r.
III SA/Lu 313/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.C. na zarządzenie zastępcze Wojewody L. z dnia (...) 2012 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. K. w zakresie zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 lipca 2013 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Lu 313/12, odmówił H. C.przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Postanowienie zostało odebrane przez skarżącego osobiście w dniu 6 sierpnia 2013 r.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2013 r. H. C. złożył zażalenie na powyższe postanowienie.

Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 8 października 2013 r. oddalił zażalenie z dnia 12 sierpnia 2012 r., pouczając jednocześnie skarżącego, że orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Pismem z dnia 28 października 2013 r. H. C. wniósł kolejne zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 lipca 2013 r. W uzasadnieniu skarżący wskazał, iż zdaje sobie sprawę, że zażalenie na powyższe postanowienie zostało już oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 października 2013 r., jednak wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie. Stosownie do art. 86 § 3 p.p.s.a. dotyczy to również postanowienia, którego przedmiotem jest odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Zgodnie z art. 197 § 2 p.p.s.a., do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Z kolei stosownie do art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, do zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, w zakresie nieuregulowanym w Rozdziale 1 i 2 Działu IV p.p.s.a., mają zastosowanie przepisy dotyczące postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 58 § 1 Sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą między tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Jak wynika z akt sprawy, zażalenie H. C. z dnia 28 października 2013 r. jest kolejnym zażaleniem na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 lipca 2013 r. Zażalenie z dnia 12 sierpnia 2013 r. na powyższe postanowienie zostało już prawomocnie rozstrzygnięte postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2013 r.

Skoro zatem poprzednie zażalenie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, a tym samym postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 lipca 2013 r. stało się prawomocne, to ponowne zażalenie na to samo postanowienie jest niedopuszczalne.

Podkreślić w tym miejscu należy, że skarżący przy doręczeniu mu odpisu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2013 r. wraz z uzasadnieniem został pouczony, że orzeczenie jest ostateczne, z czego, jak sam podaje w zażaleniu z dnia 28 października 2013 r., zdaje sobie sprawę.

Należy również zauważyć, że zażalenie z dnia 28 października 2013 r. wniesiono po terminie, albowiem termin do wniesienia zażalenia upłynął z dniem 13 sierpnia 2013 r.

Stosownie do art. 194 § 2, zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 lipca 2013 r. skarżący odebrał osobiście w dniu 6 sierpnia 2013 r. Zażalenie na powyższe postanowienie zostało natomiast złożone w dniu 30 października 2013 r.

W myśl art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wobec powyższego, zażalenie z dnia 28 października 2013 r. wniesione przez H. C. jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.