Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840455

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 listopada 2015 r.
III SA/Lu 297/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal (spr.), Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 17 listopada 2015 r. sprawy ze skargi G. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.