Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402249

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 13 listopada 2013 r.
III SA/Lu 295/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Lu 182/08 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Lu 182/08, oddalającym skargę S. P. na postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w L. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia.

Zarządzeniem z dnia 6 września 2013 r., wydanym na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.), skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 złotych, stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Na zarządzenie z 6 września 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego S. P. złożył zażalenie, które Naczelny Sąd Administracyjny oddalił postanowieniem z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt I OZ 868/13.

Wobec powyższego, zarządzeniem z dnia 17 października 2013 r. skarżący został ponownie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego, zgodnie z treścią zarządzenia z dnia 6 września 2013 r.

Wezwanie doręczono skarżącej w sposób przewidziany prawem w dniu 23 października 2013 r., o czym świadczy adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma (k. 53v akt sądowych).

Wpis od skargi w zakreślonym terminie nie został uiszczony, a w piśmie z dnia 28 października 2013 r., będącym odpowiedzią na wezwanie, S. P. oświadczył, że nie uiści wpisu.

Przepis art. 220 § 1 p.p.s.a. stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata oraz, że w tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Przy tym, zgodnie z powołanym § 3 art. 220 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, skoro - pomimo prawidłowego wezwania, strona skarżąca nie uiściła należnej opłaty od skargi - należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.