Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078642

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 lutego 2016 r.
III SA/Lu 1768/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Tchórzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...). nr (...) w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencyjnego postanawia:

I.

odrzucić skargę.

II.

zwrócić F. B. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

F. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie z dnia (...). nr (...) w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencyjnego Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 10 grudnia 2015 r. skarżący został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi przez złożenie 7 odpisów skargi, niezbędnych dla doręczenia ich uczestnikom postępowania, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie we wskazanym przedmiocie zostało doręczone skarżącemu w dniu 21 stycznia 2016 r. W odpowiedzi na wezwanie skarżący złożył 7 egzemplarzy pisma, które nie zawierają jednak pełnej treści wniesionej skargi. Mianowicie brak w nich części zawartego w skardze tekstu zaczynającego się od słów "Sąd podkreślił", a kończącego się słowami "przez Notariusza".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Przepis art. 57 § 1 p.p.s.a. przewiduje zaś, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

W orzecznictwie podkreśla się, że odpisem pisma procesowego jest każdy dalszy jego egzemplarz, odwzorowany w dowolnej technice, zgodny z oryginałem co do treści. Może to być kopia maszynowa, fotokopia, a także kopia wykonana przy użyciu każdej innej techniki powielania (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2015 r., II OSK 2147/15 oraz wyrok NSA z dnia 5 marca 2008 r., II OSK 774/06 i postanowienie NSA z dnia 30 czerwca 2009 r., II OSK 927/09). Istotą odpisu jest jednak odwzorowanie w dowolnej technice pełnej treści składanego pisma (por. postanowienie NSA w Warszawie z dnia 23 czerwca 2008 r., I OZ 407/08, LEX nr 494339).

Zatem obowiązkiem skarżącego, wezwanego w sposób prawidłowy do złożenia odpisów skargi, było złożenie pism zawierających odwzorowanie w dowolnej technice pełnej treści złożonej skargi.

Natomiast treść nadesłanych przez skarżącego pism nie jest zgodna z oryginałem, ponieważ ich treść nie odpowiada treści pierwotnie złożonej skargi. Nie mogą one w związku z tym zostać potraktowane jako odpisy skargi.

Pismo, które pod względem treści nie odpowiada oryginałowi, nie może bowiem zostać uznane za jego odpis. Przy tym zgodność odpisu z oryginałem co do treści obejmuje całą treść pisma, a nie tylko jego istotne elementy konstrukcyjne (por. postanowienie NSA z dnia 28 sierpnia 2015 r., II OSK 2147/15).

W tej sytuacji należy uznać, że skarżący nie wykonał skierowanego do niego wezwania do uzupełnienia braku formalnego skargi, gdyż nieuzupełnienie braków formalnych skargi w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. to także nieprawidłowe wykonanie wezwania w tym przedmiocie.

W konsekwencji i na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.