Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928337

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 listopada 2015 r.
III SA/Lu 1545/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. N. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) września 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: zwrócić D. N. ze środków Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, na jego koszt kwotę (...) zł (sto złotych), tytułem nadpłaconego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

D. N. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) września 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania.

W dniu 25 września 2015 r. skarżący uiścił wpis od skargi w wysokości (...) zł i w dniu 29 września 2015 r. ponownie wpłacił (...) zł tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi, a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest postanowienie Dyrektora Izby Celnej dotyczące odmowy zawieszenia postępowania.

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), w niniejszej sprawie wpis od skargi wynosi (...) zł.

Wobec powyższego uznać należało, że uiszczona kwota w łącznej wysokości (...) zł z tytułu wpisu od skargi stanowi kwotę podlegającą rozliczeniu z uwzględnieniem kwoty (...) zł (sto złotych) na poczet wpisu od skargi w sprawie o sygn. akt III SA/Lu 1545/15. Powyższe oznacza, że zwrotowi podlega kwota (...) zł (sto złotych).

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 225 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.