Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928335

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 października 2015 r.
III SA/Lu 139/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zarejestrowania samochodu osobowego postanawia:

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić O. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 zł (dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 grudnia 2014 r. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zarejestrowania samochodu osobowego.

W piśmie procesowym z dnia 20 października 2015 r. Spółka oświadczyła, że cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm, dalej powoływanej jako "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest dopuszczalne, bowiem nie zachodzą negatywne przesłanki dopuszczalności cofnięcia skargi określone w powołanym wyżej przepisie.

Biorąc pod uwagę także treść art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., według którego Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego przez Spółkę wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.