Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928332

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 6 listopada 2015 r.
III SA/Lu 1338/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Marcin Małek po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Inne z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek wraz z odsetkami postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

K. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Dyrektora Inne z dnia (...) sierpnia 2015 r. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek wraz z odsetkami, zwracając się jednocześnie o zwolnienie go od kosztów wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 239 § 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Sprawa ze skargi na decyzję w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek wraz z odsetkami należy do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Skarżącemu przysługuje więc ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych. Z mocy prawa zwolniony jest on z obowiązku uiszczania kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie, zarówno w postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W tym stanie rzeczy rozpoznanie wniosku strony w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych stało się zbędne i postępowanie w tym zakresie umarza się (art. 249a p.p.s.a.).

Tym samym mając powyższe na uwadze, na podstawie przywołanych przepisów należało postanowić jak na wstępie, odstępując jednocześnie od przesłania skarżącemu urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy druk "PPF", ze względu na bezcelowość tej czynności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.