Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195480

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
III SA/Lu 1284/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Hałabis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. C. i A. D. na decyzję Inspektor Transportu Drogowego z dnia (...) września 2016 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący jako wspólnicy spółki cywilnej wnieśli skargę na decyzję Inspektor Transportu Drogowego z dnia 5 września 2016 r., w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 listopada 2016 r. wezwano skarżących solidarnie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 320 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Doręczanie tego wezwania skarżącym dokonane zostało skutecznie w sposób zastępczy, bowiem wezwania na skutek nieodebrania przez nich dwukrotnie awizowanych przesyłek w dniach 25 listopada i 5 grudnia 2016 r. (k. 23 i 24 akt sprawy), pozostawiono w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Pomimo tego, wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Według zaś art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro zatem skarżący skutecznie wezwani do uiszczenia wpisu - na zasadzie art. 73 § 1-4 p.p.s.a. - nie uiścili go w zakreślonym terminie, to skarga podlega odrzuceniu.

Z przytoczonych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. - orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.