Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2790725

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 marca 2017 r.
III SA/Lu 1215/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom (spr.).

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal, Grzegorz Grymuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 28 marca 2017 r. sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) sierpnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu Programu Rolnośrodowiskowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.