Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928313

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 30 września 2015 r.
III SA/Lu 1196/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr SKO.(...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

C. M. wniósł skargę sądową na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr SKO.(...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy W odpowiedzi na skargę Dyrektor L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W myśl art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu 7 sierpnia 2015 r. Skargę na powyższą decyzję C. M. wniósł w dniu 8 września 2015 r. (data nadania skargi w urzędzie pocztowym). Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał w dniu 6 września 2015 (niedziela), a jako, że jest to dzień wolny od pracy, to ostatni dzień terminu - zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a. - przypadł na dzień 7 września r. (poniedziałek). Skarga C. M. została zatem złożona z uchybieniem terminu, o jakim mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Zgodnie z przywołanym przepisem art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skarga wniesiona po terminie do jej wniesienia nie może być przedmiotem rozpoznania sądu i podlega odrzuceniu.

Z tych przyczyn, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.