Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2238050

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 października 2016 r.
III SA/Lu 104/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) listopada 2015 r., nr (...) w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) listopada 2015 r., nr (...) w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług.

Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2016 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w łącznej wysokości (...) zł, w tym: w części dotyczącej długu celnego - (...) zł, stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193) oraz w części dotyczącej podatku od towarów i usług - (...) zł, stosownie do § 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pełnomocnik skarżącej odebrał przesyłkę zawierającą wezwanie do uiszczenia wpisu w dniu 11 lipca 2016 r.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżąca nie uiściła wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik skarżącej odebrał wezwanie w dniu 11 lipca 2016 r., zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 18 lipca 2016 r.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżąca wpisu nie uiściła.

Skarżąca była prawidłowo pouczona o skutkach nieuiszczenia wpisu. Nie składała również wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.