III SA/Łd 927/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2625319

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2019 r. III SA/Łd 927/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na uchwałę Rady Gminy Grabica z dnia 31 stycznia 2011 r. nr IV/22/2011 w przedmiocie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w Gminie Grabica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. B.K.

Uzasadnienie faktyczne

Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Rady Gminy Grabica z 31 stycznia 2011 r. nr IV/22/2011 w przedmiocie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w Gminie Grabica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W piśmie z 9 stycznia 2019 r. Rada Gminy Grabica poinformowała, że 28 grudnia 2018 r. nr III/27/2018 podjęła nową uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w Gminie Grabica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W piśmie z 8 lutego 2019 r. Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim cofnął skargę na uchwałę z 31 stycznia 2011 r. wyjaśniając, że zaskarżony skargą akt prawa miejscowego został w sposób skuteczny wyeliminowany z obrotu prawnego, na co wskazuje § 11 uchwały z 28 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W piśmie z 8 lutego 2019 r. Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim oświadczył, że cofa skargę.

W rozpoznawanej sprawie sąd nie stwierdził zaistnienia przesłanek, które dają podstawy do stwierdzenia, że cofnięcie skargi jest niedopuszczalne. Cofnięcie skargi nie spowoduje bowiem obejścia przepisów prawa ani nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W związku z tym cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Z powyższych względów sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne.

B.K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.