Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839783

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 listopada 2015 r.
III SA/Łd 914/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sędziowie WSA: Monika Krzyżaniak (spr.), Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2015 r. sprawy ze skargi B. S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.