Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2745742

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 listopada 2019 r.
III SA/Łd 900/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia:

1) odrzucić skargę;

2) zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącego - A.

G. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego od skargi, zaksięgowanego w dniu 7 listopada 2019 r., pod poz. 4194. ab/

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 września 2019 r. A. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego.

Zarządzeniem z dnia 23 października 2019 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącego do usunięcia braków fiskalnych i formalnych skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia przez uiszczenie, stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł oraz podania numeru PESEL stosownie do treści art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej p.p.s.a.

Odpis zarządzenia do uiszczenia należnego wpisu sądowego od skargi oraz podania numeru PESEL zostały doręczone skarżącemu w jednej przesyłce na podany w skardze adres w dniu 4 listopada 2019 r.

W dniu 7 listopada 2019 r. skarżący uzupełnił braki fiskalne skargi, nie uzupełnił natomiast braków formalnych skargi, tj. nie podał nr PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie zaś do treści art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., gdy pismo jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Brak numeru PESEL stanowi brak formalny skargi, który podlega uzupełnieniu w trybie przewidzianym w art. 49 § 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie wywołuje skutek w postaci jej odrzucenia, o czym stanowi art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że odpisy zarządzeń o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz podania numeru PESEL zostały doręczone skarżącemu w jednej przesyłce na adres podany w skardze w dniu 4 listopada 2019 r. Oznacza to, że siedmiodniowy termin do wykonania wezwań, rozpoczął swój bieg od dnia 5 listopada 2019 r.

W myśl art. 83 § 1 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego z zastrzeżeniem § 2. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 83 § 2 p.p.s.a.). Wobec powyższego, że w niniejszej sprawie ostatnim dniem terminu do uzupełnienia braków fiskalnych i formalnych skargi był dzień 11 listopada 2019 r., tj. dzień ustawowo wolny od pracy, to należy uznać, że termin do uzupełnienia braków fiskalnych i formalnych upływał we wtorek, czyli w dniu 12 listopada 2019 r. W zakreślonym terminie, tj. w dniu 7 listopada 2019 r. skarżący uzupełnił braki fiskalne skargi, nie uzupełnił natomiast braków formalnych skargi, tj. nie podał nr PESEL.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., odrzucił skargę. O zwrocie wpisu sądowego od skargi orzeczono stosownie do treści art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ab/

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.