III SA/Łd 898/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414468

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 listopada 2017 r. III SA/Łd 898/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sędziowie NSA: Teresa Rutkowska (spr.), Irena Krzemieniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2017 r. sprawy ze skargi E. E. i G. E. wspólników spółki cywilnej A z siedzibą w O. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów sporządzonych w ramach pracy geodezyjnej. oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...), nr (...), wydaną na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) - dalej: k.p.a. w zw. z art. 7b ust. 2 pkt 2 i art. 12b ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) - dalej p.g.k., (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...), nr (...) orzekającą o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów sporządzonych przez firmę A z siedzibą w O., w ramach pracy geodezyjnej objętej zgłoszeniem o identyfikatorze nr (...) dotyczącej przebiegu granic działek nr 125, 946, 126/2, 127/2 i 128/2 położonych w obrębie K., gmina O.

W sprawie ustalono następujący stan faktyczny:

Zgłoszeniem z dnia 6 października 2016 r. G. E., E. E. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A z siedzibą w O. (dalej skarżący) poinformowali Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w O. o przystąpieniu do pracy geodezyjnej dotyczącej wykonania mapy z projektem podziału nieruchomości rolno-leśnej z dopisaną uwagą połączenie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu K. jako działki nr 125, 946, 126/2, 127/2, 128/2.

Następnie zawiadomieniem z dnia 14 lutego 2017 r. skarżący przekazali do organu dokumentację I etapu pracy geodezyjnej polegającej na ustaleniu przebiegu granic ww. działek nr 125, 946, 126/2, 127/2, 128/2.

Protokołem z dnia 14 marca 2017 r. Starosta (...) negatywnie zweryfikował przekazaną do oceny dokumentację z uwagi na "następujące nieprawidłowości wynikające z naruszenia przepisów prawa:

- (pkt 5.1) brak obliczenia powierzchni (z różnicy) i sporządzenia zmian danych ewidencyjnych dla działki nr 124 - (§ 44, 45, 46, 61, 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034);

- (pkt 5.2) brak miar do szczegółów terenowych na szkicu granicznym (k-57 i 60) - § 39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034);

- (pkt5.3) przy ustaleniu granic, wykazie współrzędnych (k-71) i wykazie zmian (k-70) niedopuszczalne atrybuty ZRD i BPP dla punktów granicznych nr: 500-505, 676, 683 należących do działek nr 125, 946, 126/2, 127/2 (dla których wykonawca obliczył powierzchnie i sporządził wykaz zmian danych ewidencyjnych), a które nie były przedmiotem pomiaru i ustalenia - § 44, 45, 46, 61, 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz § 65, 67, 68, 71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

- (pkt 5.4) brak uwagi o różnicy w powierzchni działek w wykazie zmian danych ewidencyjnych (k-70)- § 46 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- (pkt6a) brak możliwości importu zmodyfikowanych baz z powodu błędów: niezgodne wskazane obwodnice pliku wtórnego i pliku aktualnego - § 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

W dniu 28 marca 2017 r. skarżący złożyli w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w O. poprawioną dokumentację techniczną, uwzględniającą usterki wymienione w protokole weryfikacji z dnia 14 marca 2017 r., z wyjątkiem nieprawidłowości z pkt 5.1 protokołu, dotyczącej obowiązku sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działki nr 124 i obliczenia powierzchni z różnicy, ze względu na brak miary na zarysie pomiarowym między działkami nr 124 i nr 125 (k-73 akt adm).

Przeprowadzona w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez organ ponowna weryfikacja przekazanej dokumentacji zakończona została wynikiem negatywnym, z uwagi na nieuzupełnienie przez skarżących usterki, o której była mowa w pkt 5.1 protokołu weryfikacji z dnia 14 marca 2017 r. Stwierdzono, że obliczenia powierzchni części gruntu należącego do działki nr 124 można dokonać na podstawie szkicu sporządzonego przez wykonawcę prac (k-42) i wskazano w oparciu o jakie dane wynikające z operatu technicznego istnieje możliwość sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działki nr 124. Stwierdzone nieprawidłowości naruszają zdaniem organu art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 2a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), § 22,28, 44 ust. 1 i 2, 45 ust. 1, 46 ust. 3, 60,61,62 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) i § 65,67,68 i 71 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 13 kwietnia 2017 r. skarżący podtrzymali swoje stanowisko, że brak podstaw do objęcia pracami geodezyjnymi działki, która nie jest objęta zgłoszeniem.

Decyzją z dnia (...) Starosta (...) odmówił przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów sporządzonych przez firmę A, (...) O., ul. C w ramach pracy geodezyjnej objętej zgłoszeniem o identyfikatorze nr (...) dotyczącej ustalenia przebiegu granic działek nr 125, 946, 126/2, 127/2, 128/2, położonych w obrębie K., gmina O.

Kwestionując zasadność wydanego rozstrzygnięcia skarżący wnieśli odwołanie, w którym wskazali, iż na gruncie granica pomiędzy kompleksem działek, a działką nr 124 użytkowana jest zupełnie inaczej niż wskazuje to mapa ewidencyjna. Północną granicę tych działek wyznaczają zakopane przez poprzedników prawnych aktualnych właścicieli głazy, stanowiące ich zdaniem granice działek. Stan taki, według informacji stron istnieje na gruncie, co najmniej od 60 lat. Ponadto w ocenie skarżących brak danych pomiarowych w powyższym zakresie może świadczyć o niewłaściwie przeprowadzonym pomiarze, co nie zostało uwzględnione przy wydawaniu aktów własności ziemi. Skarżący wskazali, iż z uwagi na stwierdzone, znaczne rozbieżności, co do przebiegu działek właściciel działki nr 124 został poinformowany o możliwości opracowania, na jego wniosek, wykazu zmian danych ewidencyjnych, co spowoduje znaczne powiększenie powierzchni jego działki. Jednak wyżej wymieniony stanowczo odmówił oświadczając, że będzie ustalał granice swojej działki i wtedy dokona odpowiedniej zmiany. Z uwagi na powyższe skarżący postanowili skompletować zgromadzoną dokumentację i przekazać do organu jako opracowanie częściowe. Skarżący podnieśli nadto, że z wskazanych przez organ I instancji podstaw prawnych stwierdzonego uchybienia nie wynika, aby bez ustalenia granic działki przy istniejącej wadliwiej bazie danych katastralnych jako opracowanie kartometryczne mapy ewidencyjnej, bez wykorzystania istniejących w części danych pomiarowych, można było wykonać wykaz zmian danych ewidencyjnych.

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. Uzasadniając organ odwoławczy wskazał, iż podstawową zasadą prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jest zasada aktualności, to jest utrzymania operatu w zgodności z aktualnymi, dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, co wynika wprost z § 44 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dalej organ wskazał, iż źródła danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia i prowadzenia ewidencji określa § 35 pkt 1 - 7 powołanego rozporządzenia, do których należą: materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym; wyniki pomiarów fotogrametrycznych; wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych, dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne; dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne; dane zawarte w dokumentacji architektoniczno - budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej; wyniki oględzin. Podkreślenia w ocenie organu odwoławczego wymaga również, że zgodnie z § 36 pkt 1-8 rozporządzenia podstawą wykazania w ewidencji przebiegu granic działek ewidencyjnych jest dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzona: w postępowaniu rozgraniczeniowym; w celu podziału nieruchomości; w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów; w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości; na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej; przy zakładaniu na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków; przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji; w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych. W przypadku braku wymienionych dokumentów lub stwierdzenia, że dane w nich zawarte nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym, dane dotyczące przebiegu granic pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic lub też w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic (§ 37 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia). Tryb pozyskania powyższych danych regulują przepisy § 38 i 39 rozporządzenia.

Dalej organ odwoławczy wskazał, iż z przedłożonej w niniejszej sprawie dokumentacji wynika, iż operat z założenia ewidencji gruntów obrębu K. opracowano jako uczytelnienie fotomapy z materiałem pomiarowym - zarysem oraz szkicami uzupełniającymi, co w konsekwencji czyni, iż znacząca część działek tego obrębu nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wobec stwierdzonych przez wykonawcę błędów i nieprawidłowości, co do będących przedmiotem prac działek ewidencyjnych, w zakresie: szerokości działek na zarysie 126, 127, 131, braku danych określających działki 124, 125, 946, brak jakichkolwiek miar dodatkowych działek z numeracją powyżej 900, jak również w zakresie błędnie ustalonego przebiegu granic działek w północnej części kompleksu, strona skarżąca prawidłowo pozyskała dane dotyczące przebiegu granicy w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych poprzedzonych ustaleniami na gruncie przebiegu granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 125, 946, 162/2, 127/2, 128/2, a działkami nr 129/1,129/2,128/1, 127/1,126/1,124, 894/2, 904/7, zgodnie z treścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dane te, stosownie do treści § 46 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków podlegają utrwaleniu w wykazie zmian ewidencyjnych. Przy czym jak wynika z treści § 60 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 powołanego rozporządzenia danymi ewidencyjnymi działki są między innymi numeryczny opis granic działki ewidencyjnej oraz pole jej powierzchni. Tym samym przedłożona przez skarżących dokumentacja techniczna, nie zawierająca danych, co do powierzchni działki ewidencyjnej nr 124, jako nie czyniąca zadość wymaganiom wskazanego wcześniej rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie mogła zostać przyjęta do prowadzonego przez Starostę (...) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Organ odwoławczy wskazał także, że wbrew stanowisku skarżących, zmiana danych ewidencyjnych działki ewidencyjnej nie jest zależna od stanowiska właściciela danej działki, czy też uwarunkowana jest objęciem danej działki zgłoszeniem prac. W niniejszej sprawie z uwagi na fakt częściowego objęcia opracowaniem działki nr 124, wykaz zmian danych ewidencyjnych odnoszących się do przedmiotowej działki mógł być sporządzony na podstawie § 24 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453), który to przepis umożliwia zaktualizowanie jej powierzchni w ewidencji gruntów i budynków z dokładnością do 0,01 ha.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi E. E. i G. E. wnosili o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Uzasadniając skargę podtrzymali dotychczas przedstawioną argumentację, co do stwierdzonych błędów i nieprawidłowości w zakresie przebiegu granic pomiędzy działkami ewidencyjnymi objętymi zgłoszeniem prac, a gruntami sąsiednimi, w tym działki ewidencyjnej nr 124, której właściciel odmówił zgody na objęcie aktualizacją gruntów pozostających w jego posiadaniu. Tym samym brak ustalenia przebiegu granicy działki nr 124 uniemożliwiał opracowanie wykazu zmian jej danych ewidencyjnych, a narzucany przez weryfikatora sposób opracowania w oparciu o miary graficzne uznać należy za zupełnie nielogiczny, w szczególności gdy nie było takiej możliwości odnośnie działek objętych zgłoszeniem.

Skarżący wskazali, że § 35 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków wskazuje dane niezbędne do założenia ewidencji, a § 36 określa rodzaje prac geodezyjnych, których dane mogą być wykorzystywane w prowadzonej ewidencji gruntów, ale dotyczy to tylko działek zgłoszonych do opracowania. Podkreślali, że prace dla przedmiotowych działek wykonano zgodnie z § 37-39 tego rozporządzenia.

W ich ocenie przepisy art. 7d ust. 1 p.g.k. i przepisy rozporządzenia § 44 pkt 2, 46 ust. 3 i 60 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą tylko przedmiotowych działek objętych zgłoszeniem, które w związku z opracowaniem prac wymienionych w § 36 tego rozporządzenia mogą być podstawą aktualizacji ewidencji gruntów.

Skarżący zakwestionowali także stanowisko organu, co do możliwości zastosowania, odnośnie działki ewidencyjnej nr 124, przepisu § 24 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r., gdyż dotyczy on jedynie prac rozgraniczeniowych, a opisane w § 24 ale w pkt 5 obliczenie różnic powierzchni dotyczy zmian między bazą danych a nowoustaloną granicą aktem ugody podpisanym przez strony.

W odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wnosił o jej oddalenie argumentując, jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Organ wskazał nadto, że przedłożona dokumentacja techniczna w ostateczności skutkować będzie, po uprawomocnieniu się decyzji, połączeniem i powtórnym podziałem działek ewidencyjnych nr 125, 946, 126/2 i 127/2, które to zmiany zostaną ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Zmianie ulegnie również przebieg granicy działek nr 124 i 125, a co za tym idzie zmianie ulegnie powierzchnia działki, co obligowało skarżących do sporządzenia, w ramach przedłożonej dokumentacji, wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działki nr 124.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1066), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (§ 2 art. 1 powołanej ustawy). W myśl art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

1)

uchyla decyzje lub postanowienie w całości lub w części jeżeli stwierdzi:

a)

naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy;

b)

naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego;

c)

inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

2)

stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego lub innych przepisach;

3)

stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w kodeksie postępowania administracyjnego lub innych przepisach.

Z przytoczonych przepisów wynika, że sąd administracyjny rozpoznając sprawę bada, czy postępowanie, w wyniku którego wydany został zaskarżony akt przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami je regulującymi, czy ustalenia faktyczne mają oparcie w zebranym w sprawie materiale i czy ustalony stan faktyczny wyczerpuje dyspozycję przepisu powołanego przez organ jako podstawa prawna rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd administracyjny orzeka na podstawie akt sprawy i w granicach sprawy; nie będąc jednak, stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a. związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Oceniając zaskarżoną decyzję z uwzględnieniem powyżej wskazanych kryteriów Sąd doszedł do przekonania, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy wskazać, że w rozpoznawanej sprawie stan faktyczny będący podstawą rozstrzygnięcia nie jest sporny i nie budzi wątpliwości.

Przedmiotem skargi jest decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymująca w mocy decyzję Starosty (...) dotyczącą odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów sporządzonych w ramach pracy geodezyjnej objętej zgłoszeniem, obejmującej w etapie I ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 125,946,126/2, 127/2 i 128/2 położonych w obrębie K., gmina O. Celem pracy geodezyjnej było wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości po wcześniejszym połączeniu wskazanych działek i w związku z tym konieczne było ustalenie przebiegu granic wskazanych działek ewidencyjnych aby określić granice zgłoszonego kompleksu działek z działkami z nim graniczącymi. Przebieg granic działek objętych zgłoszoną pracą geodezyjną z gruntami sąsiednimi został ustalony na zgodne wskazanie zainteresowanych stron oraz zgodne oświadczenia złożone do protokołu. Właściciel działki nr 124 nie wyraził natomiast zgody na objęcie aktualizacją posiadanych przez niego gruntów, w tym działki nr 124. Spór w przedmiotowej sprawie związany jest ze stwierdzeniem znacznych rozbieżności w przebiegu granicy działki nr 124 z działką 125 wskazanej na gruncie, w stosunku do danych znajdujących się w ewidencji gruntów. Jak wynika z załączonego do operatu technicznego szkicu polowego, utrwalony głazami, wskazany na gruncie przez właścicieli przebieg granicy działki nr 124 z działką nr 125 jest taki, że działka nr 124 znacznie zwiększyła swoją długość i powierzchnię i graniczy nie tylko z działką nr 125 ale także z działką nr 946 i 126/2 i biegnie nie linii prostej, jak wskazano na zarysie, tylko liniami łamanymi.

W ocenie skarżących, biorąc pod uwagę wadliwe opracowane materiały źródłowe (brak danych pomiarowych lub niska dokładność) nie jest możliwe opracowanie wykazu zmian danych ewidencyjnych bez ustalenia przebiegu granic działki nr 124, co jednak nie jest objęte zakresem ich pracy. Ich zdaniem, organ bezpodstawnie obliguje ich do wielu dodatkowych prac w koszcie zamawiającego.

Zdaniem organu w zakresie pracy geodezyjnej jaką wykonują skarżący leży sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących aktualizacji powierzchni działki nr 124. Ponieważ działka nr 124 objęta była częściowym opracowaniem i nie były wznowione i ustalone wszystkie punkty graniczne, powierzchnię działki należało obliczyć z różnicy powierzchni z dokładnością do 0,01 ha, zgodnie z § 24 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).

W ocenie sądu, w okolicznościach niniejszej sprawy nie ma podstaw do zakwestionowania zaskarżonej w sprawie decyzji o odmowie przyjęcia spornego operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jak wynika z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), dalej: p.g.k., wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac przekazując zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych oraz dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 (określającymi standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów /../) lub ich uwierzytelnione kopie.

W myśl art. 12b ust. 1 p.g.k. organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:!/ wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów; 2/ kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Jak wynika z ust. 3 i 4 tego przepisu, wyniki weryfikacji utrwala się w protokole, a podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji (...). W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z wraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W takim przypadku wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę (art. 12b ust. 6,7,8 p.g.k.).

W ocenie sądu, w rozpoznawanej sprawie organ prawidłowo zastosował przepisy art. 12b ust. 1,3,4, 6, 7 i 8 p.g.k., a jego ustalenia i działania nie naruszają obowiązującego prawa.

Z zacytowanych powyżej uregulowań wynika uprawnienie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej do weryfikacji przedkładanych opracowań, a weryfikacja ta jest dokonywana wg kryterium zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Kontrolując prawidłowość rozstrzygnięcia w sprawie odmowy przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego także sąd ocenia prawidłowość działania organu pod tym kątem.

W związku z powyższym wskazać należy, że w myśl art. 20 ust. 1 p.g.k. ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące 1/ gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty, 2/ budynków (...),3/ lokali (...).

Informacje o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 zawiera operat ewidencyjny, który składa się z bazy danych prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego m.in. wizualizacje danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają zaś aktualizacji z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z przepisów prawa, dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-4, materiałów zasobu, wykrycia błędnych informacji (art. 24 ust. 1 pkt 1c u ust. 2a pkt 1 a-d p.g.k.).

Oznacza to, że starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, ma obowiązek z urzędu uwzględnić informacje dotyczące zmian granic działek i ich powierzchni jeżeli wynikają one z materiałów przyjętych do zasobu. Do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy bowiem utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, co zostało wprost sformułowane w § 44 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034). Podkreślić należy, że aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi, ujawnienia nowych danych ewidencyjnych, wyeliminowania danych błędnych (§ 45 ust. 1 rozporządzenia z 29 marca 2001 r.).

Zgodnie z § 36 tego rozporządzenia przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:

1)

w postępowaniu rozgraniczeniowym;

2)

w celu podziału nieruchomości;

3)

w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów;

4)

w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości;

5)

na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej;

6)

przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków;

7)

przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji;

8)

w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.

Jak wynika z § 37 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania.

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

W rozpoznawanej sprawie praca geodezyjna wykonywana jest w celu scalenia i podziału nieruchomości i niewątpliwie zgodnie z cytowanym wyżej § 36 rozporządzenia po przyjęciu dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie podstawą wykazywania przebiegu granic nie tylko działek objętych zleceniem, ale także działek graniczących z tym kompleksem działek, a więc także przebiegu granicy działki nr 124 od strony działki nr 125, co oznacza, że zmiana ta musi być należycie udokumentowana i zamieszczona w wykazie zmian. Organ nie podważa prawidłowości podejmowanych przez Wykonawców czynności ustalenia przebiegu granic oczekując jedynie na doprowadzenie do zgodności części graficznej pracy, która wskazuje na inny przebieg granicy przede wszystkim działki nr 125 z działką nr '124, co oznacza zwiększenie powierzchni działki nr 124, z częścią opisową pracy oraz obliczenia powierzchni (z różnicy) działki nr 124 i sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych dla tej działki.

§ 46 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków jednoznacznie wskazuje, że zmiany opisowych danych ewidencyjnych, dotyczące działek ewidencyjnych, ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych utrwala się w wykazie zmian danych ewidencyjnych, który powinien zawierać m.in. dotychczasowe dane ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku wykonanych prac geodezyjnych.

Danymi ewidencyjnym dotyczącymi działki ewidencyjnej, zgodnie z § 60 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, są m.in.:

2)

numeryczny opis granic działki ewidencyjnej;

3)

pole powierzchni działki ewidencyjnej;

Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m., w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi (§ 61 ust. 1 rozporządzenia)

Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61 i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej (§ 62 ust. 1 rozporządzenia).

W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że wykonywane przez skarżących prace geodezyjne obejmowały także częściowo działkę nr 124, choć nie należy ona do działek objętych zleceniem, które po połączeniu podlegać mają podziałowi, a tylko z nimi graniczy. W ramach I etapu pracy geodezyjnej ustalania przebiegu granic działek nr 125, 946, 126/2, 127/2 i 128/2, ustalono bowiem także przebieg granicy działki nr 124 z działką nr 125, 946 i 126/2, odbiegający w istotny sposób od dotychczasowych danych zawartych w ewidencji gruntów, co zobrazowano na wykonanym szkicu polowym. Dane (numeryczny opis granic) dotyczące przebiegu granicy działki nr 124 z działką nr 125 są danymi ewidencyjnymi w rozumieniu § 60 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zarówno działki nr 125 jak i działki nr 124. Zmiana przebiegu tej granicy oznacza w rozpoznawanej sprawie zwiększenie powierzchni działki nr 124. Wykonawca powinien więc obliczyć i podać w wykazie zmian opisowych danych ewidencyjnych dla tej działki jej powierzchnię z uwzględnieniem nowego przebiegu jej granicy z działką nr 125. Wbrew rozważaniom zawartym w skardze, organ nie wymagał ustalenia przebiegu wszystkich granic działki nr 124 i ustalenia jej powierzchni, a tylko wyliczenia (z różnicy) jak ustalony nowy przebieg granicy wpłynął na wielkość powierzchni tej działki. Pole powierzchni działki ewidencyjnej należy do tych danych ewidencyjnych, które podlegają zgłoszeniu do operatu ewidencyjnego. Trudność w wyliczeniu powierzchni działki nr 124 wynikająca z jej nieregularnego kształtu nie może wyłączyć obowiązku zgromadzenia i przedstawienia organowi wszystkich wymaganych przez przepisy danych ewidencyjnych.

W ocenie Sądu nie jest także zasadny zarzut nieuprawnionego odwołania się przez organ do § 24 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453) i wskazania na konieczność obliczenia różnicy powierzchni działki nr 124, skoro ustalany był przebieg tylko jednej granicy tej działki. Istotnie, tak jak wskazują skarżący reguluje to pkt 5 § 24, a pkt 6 powołany przez organ stanowi, że dokumentacja techniczna dotycząca przebiegu granic zawiera wykaz zmian gruntowych oraz inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. Odwołanie się do tego ostatniego przepisu jest uzasadnione, gdyż ostatecznie po przyjęciu dokumentacji do zasobu i zatwierdzeniu nowego podziału wskazana na gruncie przez właścicieli i opisana w dokumentacji technicznej granica będzie granicą prawną.

Standardy techniczne opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), które określa, że na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynku składają się:1 a) zestawienie zawierające współrzędne punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi tych punktów, b) współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów, c) odchylenia liniowe obliczone na podstawie współrzędnych o których mowa w lit. a i b; 2/ wykaz współrzędnych punktów granicznych włączonych do roboczej bazy danych; 3/ wykazy zawierające pola powierzchni obiektów obszarowych objętych pomiarem. Przepisy te nakazują przy tworzeniu roboczej bazy danych porównanie wartości współrzędnych punktów granicznych ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami współrzędnymi tych samych punktów uzyskanych przez wykonawcę z PZGiK i określają wymaganą dokładność pomiarów (§ 65,67, 68).

Jak wynika z § 71 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (...) całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wynik opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK. § 71 ust. 2 pkt 7 jednoznacznie wymienia wykazy zmian danych ewidencyjnych jako wchodzące w skład operatu technicznego. Nie ulega zaś wątpliwości, że wykazem zmian powinna zostać objęta także działka nr 124. Brak kompletnego wykazu zmian, dotyczącego tej działki (brak obliczenia z powierzchni działki - z różnicy) uzasadniał odmowę przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalił skargę.

m.s.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.