Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855913

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 października 2014 r.
III SA/Łd 752/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak (spr.).

Sędziowie: NSA Irena Krzemieniewska, WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2014 r. sprawy ze skargi J. G. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka zastępczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.