Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723550

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 września 2019 r.
III SA/Łd 727/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Małgorzata Kowalska.

Sentencja

26 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na czynność Starosty (...) z (...) w przedmiocie sposobu przeprowadzenia rekrutacji i wyniku naboru na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych postanawia:

1) odrzucić skargę;

2) zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi stronie skarżącej B.

S. kwotę 200 (dwieście) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną 3 września 2019 r. pod poz. 3347.

Uzasadnienie faktyczne

B. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na czynność Starosty (...) z (...) w przedmiocie sposobu przeprowadzenia rekrutacji i wyniku naboru na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 20 sierpnia 2019 r. skarżąca został wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie w powyższym zakresie skarżąca otrzymała 26 sierpnia 2019 r. Brak fiskalny skargi został uzupełniony 3 września 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W myśl art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.). Uiszczenie wpisu po terminie jest równoznaczne w skutkach z nieuiszczeniem wpisu (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 18 września 2019 r. sygn. akt I GZ 302/19, z 21 lipca 2014 r. sygn. akt I FSK 1050/14, z 10 maja 2012 r. sygn. akt I OSK 975/12, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W niniejszej sprawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 20 sierpnia 2019 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi. Ze znajdującego się w aktach zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącej w dniu 26 sierpnia 2019 r. Strona nie uiściła należnego wpisu w wyznaczonym, siedmiodniowym terminie, który upłynął bezskutecznie z dniem 2 września 2019 r. Podkreślić jednocześnie trzeba, że wezwanie do uiszczenia wpisu zawierało szczegółowe pouczenie co do terminu wypełnienia obowiązku nałożonego na stronę oraz co do skutków jego niedochowania. Wpis uiszczony został przez skarżącą 3 września 2019 r., a więc po upływie ustawowego siedmiodniowego terminu do uzupełnienia braku w tym zakresie, co obliguje sąd do odrzucenia skargi.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., sąd orzekł jak pkt 1 w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego sąd orzekł w pkt 2. sentencji w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

EC

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.