Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012585

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 marca 2016 r.
III SA/Łd 648/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. i J. K. - wspólników spółki cywilnej P.P.H.U. "A." z siedzibą w T. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego postanawia: zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz B. K. i J. K. - wspólników spółki cywilnej P.P.H.U. "A." z siedzibą w T. M. solidarnie kwotę 18 (osiemnaście) złotych tytułem nadpłaconej opłaty kancelaryjnej, zaksięgowanej w dniu 15 stycznia 2016 r. pod pozycją 230.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, oddalił skargę B. K. i J. K. - wspólników spółki cywilnej P.P.H.U. "A." z siedzibą w T. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego.

W dniu 15 stycznia 2016 r. skarżący złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Wraz z wnioskiem skarżący uiścili opłatę kancelaryjną w wysokości 118 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej "p.p.s.a.", uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Zgodnie z art. 234 § 2 p.p.s.a. opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie.

W myśl § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192) opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

W niniejszej sprawie skarżący uiścili kwotę 118 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku wraz z uzasadnieniem sporządzanym na skutek zgłoszonego żądania.

Zgodnie z art. 225 p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 225 p.p.s.a., Sąd postanowił zwrócić skarżącym różnicę pomiędzy kwotą opłaty uiszczonej a kwotą opłaty należnej.

e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.