III SA/Łd 628/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871026

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. III SA/Łd 628/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w osobie: Sędziego NSA - Janusza Furmanka po rozpoznaniu w dniu 11 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A." D. Ł., J. W. Spółki jawnej w likwidacji z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: 1/ połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę niniejszą ze sprawą o sygn. akt III SA/Łd 619/13; 2) sprawę prowadzić dalej pod sygn. akt III SA/Łd 619/13

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.