III SA/Łd 612/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2526111

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 lipca 2018 r. III SA/Łd 612/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. na uchwałę Zarządu Województwa (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie protestu od oceny merytorycznej projektu postanawia:

1.

pozostawić skargę bez rozpatrzenia;

2.

zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz A.K. kwotę 200 (dwieście) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi, zaksięgowaną w dniu 12 lipca 2018 r. pod pozycją nr 3222. D.Cz.

Uzasadnienie faktyczne

A.K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ax. złożył wniosek o dofinansowanie projektu o nr (...) "Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o walory przyrodnicze Doliny Rzeki Warty poprzez rozbudowę Ośrodka Wypoczynkowo - Rekreacyjnego Ax.".

Pismem z 22 grudnia 2017 r. wnioskodawca został poinformowany przez Urząd Marszałkowski Województwa (...) Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego o negatywnej ocenie merytorycznej złożonego przez niego wniosku o dofinansowanie z uwagi na niespełnienie kryteriów merytorycznych dostępu, tj.: "Wykonalność finansowo/ekonomiczna projektu", "Wykonalność instytucjonalna", "Realność wskaźników" oraz "Trwałość projektu".

Po otrzymaniu powyższej informacji A.K. złożył w dniu 16 stycznia 2018 r. protest od wyników przeprowadzonej oceny projektu.

Uchwałą z dnia 28 lutego 2018 r. nr (...) Zarząd Województwa (...) uwzględnił protest od negatywnej oceny merytorycznej projektu o nr (...) złożony przez Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ax. K.A. Ośrodek Ax.". Jednocześnie poinformował, że przedmiotowy projekt uzyskał 64,60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej i zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, IZ RPO WŁ dokona aktualizacji listy, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Odpis przedmiotowej uchwały wraz z pismem z dnia 5 marca 2018 r. informującym o uwzględnieniu protestu doręczono skarżącemu 9 marca 2018 r.

Kolejnym pismem z dnia 22 czerwca 2018 r., doręczonym skarżącemu w dniu 27 czerwca 2018 r., został on poinformowany przez Urząd Marszałkowski Województwa (...) Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, że ww. projekt znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania i w momencie uwolnienia środków finansowych w ramach konkursu, przedmiotowy projekt będzie miał możliwość otrzymania dofinansowania. Jednocześnie poinformowano skarżącego, że zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433) przez ocenę negatywną należy rozumieć ocenę w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie tego projektu do dofinansowania. Wyczerpanie w ramach konkursu środków, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy, nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. W piśmie tym pouczono również skarżącego, iż zgodnie z art. 61 ustawy wdrożeniowej, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu wraz z kompletną dokumentacją w sprawie.

W skardze na uchwałę Zarządu Województwa (...) nr (...), wniesionej bezpośrednio do Sądu w dniu 12 lipca 2018 r., A.K. wniósł o uwzględnienie skargi oraz stwierdzenie, że ocena projektu w zakresie przyznania 64,60% maksymalnej liczby punktów oceny merytorycznej, została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazanie w tym zakresie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenie kosztów postępowania. Rozstrzygnięciu w zakresie przyznanej punktacji zawartemu w uchwale skarżący zarzucił naruszenie:

1)

art. 58 ust. 1 ustawy wdrożeniowej poprzez niewłaściwe jego zastosowanie i przyjęcie, że po uwzględnieniu protestu stanowi on podstawę do przeprowadzenia kolejnego etapu oceny - oceny merytorycznej punktowej oraz jej lakoniczne uzasadnienie;

2)

art. 45 ust. 1, 4 i 5 oraz § 6 ust. 6 Regulaminu konkursu dla naboru nr (...) poprzez ich niezastosowanie i przyjęcie, że ocena merytoryczna punktowa nie stanowi odrębnego etapu oceny i nie wymaga uzasadnienia;

3)

art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, że uzyskana punktacja - niewystarczająca do wybrania projektu do dofinansowania, nie stanowi negatywnej oceny projektu;

4)

art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej poprzez naruszenie zasad przejrzystości i rzetelności, co miało istotny wpływ na przebieg postępowania w sprawie oceny projektu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga, jako wniesiona po upływie ustawowego terminu, podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia.

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.; dalej: "u.z.r.p."), reguluje postępowanie sądowoadministracyjne pod wieloma względami odmiennie od trybu określonego w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.").

Zgodnie z art. 64 u.z.r.p., w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 p.p.s.a.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wprowadza też pewne modyfikacje w stosunku do rozwiązań przewidzianych w p.p.s.a., m.in. skrócone zostały terminy do wniesienia skargi, wprowadzono termin do rozpatrzenia skargi, a także przewidziano tryb jej wniesienia bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Powyższe rozwiązania zmierzały do uzyskania efektu szybkości postępowania, idącego dalej, niż umożliwia to realizacja przepisów p.p.s.a.

Zgodnie z brzmieniem art. 61 ust. 1 u.z.r.p., w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a. Stosownie natomiast do art. 53 ust. 2 pkt 2 u.z.r.p., negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

Ponadto, w myśl art. 61 ust. 2 u.z.r.p., skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 2 pkt 1, a w przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 3 - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga podlega wpisowi stałemu.

Z kolei, jak stanowi art. 61 ust. 6 pkt 1 u.z.r.p., wniesienie skargi po terminie, o którym mowa w ust. 2, powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia. Należy przy tym dodać, iż stosownie do art. 63 u.z.r.p., na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 5, art. 58 ust. 1 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 ust. 2 albo art. 66 ust. 2 pkt 1.

W rozpoznawanej sprawie skarga wniesiona została na uchwałę Zarządu Województwa (...) z 28 lutego 2018 r. nr (...) o uwzględnieniu protestu skarżącego i przyznaniu zgłoszonemu przez niego projektowi pn.: "Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o walory przyrodnicze Doliny Rzeki Warty poprzez rozbudowę Ośrodka Wypoczynkowo - Rekreacyjnego Ax." 64,60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej. Informacja o uwzględnieniu protestu wraz z załączoną uchwałą została doręczona skarżącemu w dniu 9 marca 2018 r. Jak wynika przy tym z akt sprawy, zarówno w treści uchwały, jak i w informacji o uwzględnieniu protestu z dnia 5 marca 2018 r. nie zostało zawarte pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Dopiero w piśmie z dnia 22 czerwca 2018 r., skarżący został poinformowany przez Urząd Marszałkowski Województwa (...) Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, że mimo dokonania ponownej pozytywnej oceny merytorycznej projektu nr (...) znalazł się on na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 i w momencie uwolnienia środków finansowych w ramach konkursu, będzie miał możliwość otrzymania dofinansowania. Jednocześnie poinformowano skarżącego o treści art. 53 ust. 2 u.z.r.p. i pouczono, że zgodnie z art. 61 u.z.r.p. przysługuje mu prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w terminie 14 dni, od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu wraz z kompletną dokumentacją w sprawie. Odpis przedmiotowego pisma doręczono skarżącemu 27 czerwca 2018 r.

Uwzględniając zatem brzmienie art. 63 u.z.r.p. oraz fakt, że dopiero z informacji otrzymanej w dniu 27 czerwca 2018 r. skarżący dowiedział się o trybie i terminie do wniesienia skargi do sądu, jak również o tym, iż mimo uwzględnienia protestu z dnia 15 stycznia 2018 r. kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie jego projektu do dofinansowania, przyjąć należy, że 14-dniowy termin do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi upłynął w dniu 11 lipca 2018 r. Jak wynika natomiast z akt sądowych, skarga została wniesiona przez A.K. bezpośrednio do Sądu w dniu 12 lipca 2018 r., a zatem po upływie terminu, o jakim mowa w art. 61 ust. 2 u.z.r.p.

Wobec powyższego, na podstawie art. 61 ust. 6 pkt 1 u.z.r.p., Sąd pozostawił skargę bez rozpatrzenia.

O zwrocie wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 64 u.z.r.p.

D.Cz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.