Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721966

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
III SA/Łd 581/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki (spr.).

Sędziowie Asesor, WSA: Małgorzata Kowalska, Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2019 r. sprawy ze skargi Gminy Miasto Głowno na uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2019 r. nr 701/19 w przedmiocie nieuwzględnienia protestu wniesionego do negatywnej oceny formalnej projektu oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Uchwałą z 24 maja 2019 r., nr 701/19, wydaną na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 512), zwanej dalej u.s.w., art. 57 i art. 58 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą wdrożeniową, Zarząd Województwa Łódzkiego nie uwzględnił protestu złożonego przez Gminę Miasto Głowno od negatywnej oceny formalnej projektu pn. "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno" o nr WND-RPLD.04.01.02-10-0098/18, złożonego w ramach Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działania IV. 1 Odnawialne źródła energii Poddziałania IV. 1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W uzasadnieniu organ administracji przedstawił następujący stan faktyczny i prawny sprawy.

31 sierpnia 2017 r. Instytucja Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (to jest Zarząd Województwa Łódzkiego) ogłosiła Konkurs Zamknięty dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działania IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania IV. 1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od 29 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

W ramach konkursu Gmina Miasto Głowno 19 stycznia 2018 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu o nr WND-RPLD.04.01.02-10-0098/18 pod nazwą "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno".

W wyniku weryfikacji wniosku pismem z 27 marca 2019 r. wnioskodawca został poinformowany o negatywnej ocenie formalnej złożonego przez niego wniosku o dofinansowanie z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych:

- zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie;

- formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi oraz został pouczony o możliwości wniesienia pisemnego protestu od decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

15 kwietnia 2019 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wpłynął protest Gminy Miasto Głowno w związku z negatywną oceną formalną projektu.

Komisja Oceny Projektów pismem z 11 lutego 2019 r. wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia załącznika nr 10 w związku z jego oświadczeniem, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wynikające z tytułu umów użyczenia zawartych z mieszkańcami gminy miasta Głowno. Komisja Oceny Projektów pouczyła wnioskodawcę, że zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie: "W sytuacji, w której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowalne z tytułu innego niż własność, należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane". Tym samym wnioskodawca został wezwany do przedłożenia kserokopii umów użyczenia.

Do skorygowanej dokumentacji aplikacyjnej skarżąca załączyła umowy.

Po przeanalizowaniu dokumentacji aplikacyjnej Komisja Oceny Projektów zidentyfikowała następujące błędy w ramach załącznika nr 10:

1. W umowie użyczenia nr 122/2019 wskazano, że na działce o numerze ewidencyjnym 73/8 w obrębie geodezyjnym G-8, położonej w (...) przy ul. (...), zamontowane zostaną kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, będącym załącznikiem nr 3 na działce, przewidziany jest jedynie montaż paneli fotowoltaicznych. W związku z powyższym Komisja Oceny Projektów uznała, że kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie nie zostało spełnione.

2. W umowie użyczenia nr 117/2019 wskazano, że użyczający użycza i oddaje biorącemu w użyczenie do bezpłatnego używania część dachu oraz część wewnętrzną budynku mieszkalnego. W projekcie budowlano-wykonawczym wskazano, że w lokalizacji tej kolektory zostaną zamontowane na elewacji. W związku z powyższym nie zostało spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie.

3. W umowie użyczenia nr 111/2019 użyczającym jest osoba niepełnoletnia reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. Zgodnie z art. 101 § 3 k.r.o. rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Umowa użyczenia nieruchomości, na której realizowany jest projekt, zawarta została bez zgody sądu opiekuńczego pomimo takiego wymogu. Zawarta umowa dotyczy bowiem czynności związanych z majątkiem dziecka, przekraczających zwykły zarząd. Mając na względzie powyższe przyjąć należy, że umowa ta jest obarczona sankcją nieważności i nie zostało spełnione kryterium formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi.

4. W umowie użyczenia nr 92/2019 wskazano użyczających A. Z. oraz R. Z. Jednocześnie na str. 3 niniejszej umowy jako użyczający podpisali się A. Z. oraz P. Z. W związku z powyższym nie zostało spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie.

5. W umowie użyczenia nr 56/2019 wskazano, że na działce o numerze ewidencyjnym 262 w obrębie ewidencyjnym G-13, położonej w (...) przy ul. (...), planuje się montaż kolektorów słonecznych. W projekcie budowlano - wykonawczym będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego wniosku wskazano, że na działce tej zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. W związku z powyższym nie zostało spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie.

6. W umowie użyczenia nr 58/2019 wskazano, że na działce o numerze ewidencyjnym 72 w obrębie geodezyjnym G-8, położonej w (...) przy ul. (...), zamontowane zostaną kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym będącym załącznikiem nr 3 do wniosku na działce przewidziany jest jedynie montaż paneli fotowoltaicznych. W związku z powyższym nie zostało spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie.

7. W umowie użyczenia nr 87/2019 wskazano, że na działce o numerze ewidencyjnym 273 w obrębie geodezyjnym G-9, położonej w (...) przy ul. (...), zamontowane zostaną kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym będącym załącznikiem nr 3 do wniosku na działce przewidziany jest jedynie montaż paneli fotowoltaicznych. W związku z powyższym nie zostało spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie.

8. W umowie użyczenia nr 89/2019 wskazano, że na działce o numerze ewidencyjnym 90/2 w obrębie geodezyjnym G-14, położonej w (...) przy ul. (...), zamontowane zostaną kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym będącym załącznikiem nr 3 do wniosku na działce przewidziany jest jedynie montaż paneli fotowoltaicznych. W związku z powyższym nie zostało spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie.

9. W umowie użyczenia nr 115/2019 wskazano, że na działce o numerze ewidencyjnym 71/1 w obrębie geodezyjnym G-7, położonej w (...) przy ul. (...), zamontowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz kocioł na biomasę. Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym będącym załącznikiem nr 3 do wniosku na działce przewidziany jest jedynie montaż paneli fotowoltaicznych. W związku z powyższym nie zostało spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie.

10. W umowie użyczenia nr 132/2019 wskazano, że użyczający użycza i oddaje biorącemu w użyczenie do bezpłatnego używania część dachu oraz część wewnętrzną budynku mieszkalnego. W projekcie budowlano-wykonawczym wskazano, że w tej lokalizacji kolektory zostaną zamontowane na elewacji. W związku z powyższym nie zostało spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie.

11. W umowie użyczenia nr 121/2019 wskazano, że na działce o numerze ewidencyjnym 4/2 w obrębie geodezyjnym G-1, położonej w (...) przy ul. (...), zamontowane zostaną kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym będącym załącznikiem nr 3 do wniosku na działce przewidziany jest jedynie montaż kolektorów słonecznych. W związku z powyższym nie zostało spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie.

12. W umowie użyczenia nr 134/2019 wskazano, że na działce o numerze ewidencyjnym 468 w obrębie geodezyjnym G-3, położonej w (...) przy ul. (...), zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym będącym załącznikiem nr 3 do wniosku na działce przewidziany jest jedynie montaż kotła na biomasę. W związku z powyższym nie zostało spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie.

Na tej podstawie pismem z 27 marca 2019 r. Komisja Oceny Projektów poinformowała wnioskodawcę o negatywnej ocenie formalnej projektu w związku z niespełnieniem kryteriów formalnych: zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie oraz formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi.

W proteście wnioskodawca stwierdził, że z umów użyczenia, załączonych do wniosku, w sposób jednoznaczny wynika, że właściciele poszczególnych nieruchomości oddali ich części do używania w celu realizacji projektu. Dokumentacja techniczna zawarta w załączniku nr 3 była wykonywana z udziałem właścicieli nieruchomości, którzy sami zgłaszali rodzaj przedsięwzięcia planowanego do realizacji, a brak spójności między rodzajami inwestycji wskazanymi w umowach użyczenia, a załącznikiem nr 3 mógł wynikać z oczywistych omyłek właścicieli nieruchomości lub też z chęci realizacji kilku inwestycji. Zakres projektu został opisany w załączniku nr 3. Dokumenty w ramach załącznika nr 10 dotyczyły jedynie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. W ramach tych umów oceniane powinno być jedynie posiadanie przez wnioskodawcę prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu realizacji projektu, co bezsprzecznie wynika z ich treści. Dodatkowo wnioskodawca powołał się na treść art. 65 § 2 k.c. oraz podkreślił, że celem stron było udostępnienie części nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji opisanej w załączniku nr 3 do wniosku. Załącznik nr 10 dotyczy tylko prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i tylko w tym kontekście powinny być analizowane informacje zawarte w umowach. Ewentualne niespójności należy interpretować zgodnie z art. 65 § 2 k.c. Zdaniem wnioskodawcy, z uwzględnieniem tego przepisu powinny być analizowane zapisy umów użyczenia dotyczących nieruchomości wskazanych w punktach 2, 5, 10 oraz 12 pisma Komisji Oceny Projektów z 27 marca 2019 r. W zakresie tych punktów zarzut niespełnienia kryterium spójności informacji dotyczył wskazania w umowach innego rodzaju zamierzenia niż wykazano to w załączniku nr 3 lub wskazania w umowach użyczenia innej części budynku niż wymagana zgodnie z załącznikiem nr 3. Celem umów użyczenia była realizacja zamierzeń opisanych w załączniku nr 3, zaś informacje dotyczące rodzaju zamierzenia lub miejsca instalacji urządzeń nie są informacjami istotnymi z punktu widzenia oceny projektu, dlatego też powyższe informacje nie powinny być oceniane pod kątem spójności z informacjami zawartymi w załączniku nr 3. W przypadku umów użyczenia, w których wskazano, że udostępnienie nieruchomości następuje w celu realizacji kilku inwestycji, a z dokumentacji zawartej w załączniku nr 3 wynika, że do realizacji przewidziany jest tylko jeden element (sytuacje opisane w punktach 1, 6-9 oraz 11 pisma z 27 marca 2019 r.) - negatywna ocena wniosku na podstawie kryterium spójności informacji jest bezzasadna. Według wnioskodawcy, skoro wolno więcej to realizacja mniejszego zakresu nie może być okolicznością obciążającą. Należy oceniać jedynie to zamierzenie, które wykazane jest w załączniku nr 3 oraz innych elementach wniosku. Z punktu widzenia ważności złożonego oświadczenia woli nie ma żadnego znaczenia wpisanie w treści umowy nr 92/2019 błędnych danych osobowych jednego ze współwłaścicieli nieruchomości. Oświadczenie woli składa osoba, która podpisuje umowę, a wskazany błąd nie powinien być oceniany pod kątem spełniania kryterium spójności. Odnosząc się do negatywnej oceny wniosku na podstawie kryterium formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi, przedstawionej w punkcie 3 pisma Komisji Oceny Projektów z 27 marca 2019 r., wnioskodawca zarzucił, że nie wskazano na czym miałoby polegać niespełnienie tego kryterium tj. z jakim obowiązującym wzorem, instrukcją lub wytycznymi byłby sprzeczny wniosek, gdyby przyjąć, że umowa użyczenia nr 111/2019 jest nieważna. Wnioskodawca nie zgodził się z twierdzeniem, że zawarcie umowy użyczenia w imieniu małoletniego dziecka na potrzeby realizacji projektu jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Stwierdził, że w powszechnie obowiązujących przepisach prawa brak jest definicji czynności przekraczających zwykły zarząd, których dokonanie w imieniu małoletniego wymagałoby zgody sądu opiekuńczego. Użyczenie wnioskodawcy nieruchomości małoletniego w celu realizacji projektu jest czynnością zwykłego zarządu, która nie wymaga zgody sądu opiekuńczego. W ramach użyczenia wnioskodawca nie będzie ingerował w substancje użyczanej nieruchomości, jak również samo użyczenie nie pozbawi możliwości korzystania właściciela ze swojej nieruchomości, a realizacja projektu będziecie miała korzystny wpływ na majątek małoletniego (przyczyni się do znaczących oszczędności związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz spowoduje wzrost wartości nieruchomości). Zdaniem wnioskodawcy, z powyższych względów zawarcie umowy użyczenia nr 111/2019 stanowiło czynności zwykłego zarządu, do której uprawniony był przedstawiciel ustawowy małoletniego właściciela nieruchomości.

Organ administracji stwierdził, że podtrzymuje stanowisko Komisji Oceny Projektów i nie uwzględnia protestu wnioskodawcy od negatywnej oceny wniosku na podstawie kryterium formalnego zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie (w zakresie wskazanym w punktach 5 i 12 oraz 1, 6-9 i 11 pisma Komisji Oceny Projektów z 27 marca 2019 r.). Wskazał przy tym, że do przedłożonych umów użyczenia stosują się takie same kryteria oceny jak do całej pozostałej część dokumentacji aplikacyjnej. Nie może więc występować sytuacja, gdy umowa użyczenia dotyczy innej części budynku niż wskazuje na to projekt budowlano-wykonawczy (jak w punktach 2 i 10 pisma Komisji Oceny Projektów z 27 marca 2019 r.). Niespójność w takim zakresie polega na tym, że w rzeczywistości wnioskodawca nie uzyskał wymaganego prawa do dysponowania wskazaną w projekcie budowlano-wykonawczym częścią nieruchomości na cele budowlane. Istotna niespójność w przedłożonej dokumentacji występuje również w przypadkach wskazanych wnioskodawcy w punktach 5 i 12 oraz 1, 6-9 i 11 pisma Komisji Oceny Projektów z 27 marca 2019 r. Nie można uznać rozbieżności pomiędzy zapisami umów użyczenia, a projektem budowlano-wykonawczym, polegających na wskazaniu różnych urządzeń przewidzianych do zamontowania. Skoro w umowie użyczenia użyczający wyraził swoją zgodę na zamontowanie na jego nieruchomości ściśle określonych w tej umowie urządzeń, to wnioskodawca (jako biorący w użyczenie) nie może twierdzić, że posiada prawo do zamontowania innych urządzeń, które to urządzenia wymienione są w projekcie budowlano-wykonawczym. W ocenie organu administracji, powyższe błędy i rozbieżności nie mogą być interpretowane zgodnie z art. 65 § 2 k.c. na korzyść obu stron umowy. Wynika to z powagi tych błędów, które odnoszą się do istoty umów. Skoro w umowach użyczenia jest mowa, np. o udostępnieniu dachu na cele budowlane, nie jest możliwe uznanie, że stronom chodziło o elewację (jak w umowach nr 117/2019 oraz nr 132/2019). Podobnie w przypadku urządzeń: jeśli umowa użyczenia stanowi o kolektorach słonecznych to nie można uznać, że strony zgodziły się na montaż np. paneli fotowoltaicznych (jak w umowie nr 56/2019). Wszystkie opisane tu rozbieżności nie tylko podważają prawo wnioskodawcy do wykonania na nieruchomościach użyczających konkretnych działań, ale powodują również niespójności związane z zakresem rzeczowym projektu. Wnioskodawca nie dołożył należytej staranności i dbałości przedkładając dokumenty niezbędne do otrzymania dofinansowania. Żadne błędy, które wpływają na niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oceny projektów nie mogą być nazywane oczywistymi omyłkami pisarskimi.

Organ administracji za poprawne uznał stanowisko Komisji Oceny Projektów, że informacje w zawarte w umowie użyczenia nr 92/2019 (punkt 4 pisma z 27 marca 2019 r.) nie są spójne. Wskazał przy tym, że w umowie jako współwłaściciela nieruchomości wskazano R. Z., natomiast umowę podpisał P. Z. Błędu takiego nie można uznać za oczywistą omyłkę pisarską, gdyż wpływa on na niespełnienie kryterium odnoszącego się do spójności informacji. Za istotne IZ RPO WŁ uznała, że w treści umowy wskazany został numer elektronicznej księgi wieczystej. Numer ten umożliwia zweryfikowanie na stronie internetowej https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk kto jest właścicielem nieruchomości. Księga ta stanowi, że są to osoby, których numery PESEL poprawnie wskazano w treści umowy użyczenia nr 92/2019, przy czym pojawił się błąd - zamiast imienia P. wpisano na pierwszej stronie umowy imię R. Organ administracji wyjaśnił, że na tej podstawie uznała, że właścicielami działki są P. Z. i A. Z., którzy podpisali umowę i uznał za spełnione kryterium zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do umowy użyczenia nr 92/2019.

Organ administracji uznając, że projekt spełnia kryterium formalne formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi w zakresie dotyczącym umowy nr 111/2019 stwierdził, że umowa ta przyniosłaby małoletniemu korzyści. Biorąc to pod uwagę, można uznać, że zawarcie umowy użyczenia nr 111/2019 stanowiło czynność zwykłego zarządu, do której uprawniony był przedstawiciel ustawowy małoletniego właściciela nieruchomości, a czynność ta nie wymagała zgody sądu opiekuńczego.

Organ administracji podniósł także, że Konkurs Zamknięty dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 został ogłoszony 31 sierpnia 2017 r., tzn. przed wejściem wżycie przepisów znowelizowanej ustawy wdrożeniowej (które obowiązywały dopiero od 2 września 2017 r.). Tym samym, zgodnie z 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) Instytucja Zarządzająca podczas oceny projektów złożonych w ramach konkursu stosowała przepisy ustawy wdrożeniowej w brzmieniu ogłoszonym w Dz. U. z 2017 r. poz. 1460. Przepisy ustawy wdrożeniowej obowiązujące na dzień ogłoszenia konkursu nie dawały Komisji Oceny Projektów uprawnień do korygowania omyłek pisarskich z urzędu lub wzywania do ich uzupełnienia. Podczas ogłaszanych zmian Regulaminu konkursu nie dokonano zmian w zakresie sposobu składania i oceny wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z § 6 ust. 7b Regulaminu konkursu wnioskodawca miał jedną możliwość korekty lub uzupełnień dokumentacji i z takiej możliwości skorzystał 27 lutego 2019 r., przedkładając umowy użyczenia. Korygowanie dokumentów przedłożonych w ramach korekty nie jest dopuszczalne. W ocenie organu administracji, brak konieczności uzyskania od odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej pozwolenia na budowę w żaden sposób nie przesądza o braku konieczności składania oświadczenia wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wraz z odpowiednimi umowami) w ramach ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków EFRR. O konieczności przedłożenia odpowiednich dokumentów w ramach załącznika nr 10 stanowią zapisy Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z powyższego powodu, informacje zawarte w umowach użyczenia - dokumentach przedłożonych w ramach załącznika nr 10, podlegają - tak jak każde inne informacje w całej dokumentacji aplikacyjnej - ocenie na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr IV do Regulaminu konkursu, w tym na podstawie kryterium zachowana jest spójność informacji pomiędzy poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie. Przepis art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo budowlane stosuje się do podmiotów ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na budowę wydawanego przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i określa jakie warunki należy spełnić, aby pozwolenie takie mogło być wydane. Nie stanowi on w żaden sposób o braku konieczności przedkładania załącznika nr 10 w ramach dokumentacji przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W skardze na powyższą uchwałę Gmina Miasto Głowno wniosła o uwzględnienie skargi i stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, zasądzenie od organu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonej uchwale skarżąca zarzuciła:

1. Błędne zastosowanie pkt 28 Kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV. I Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV. 1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tj. Kryterium "Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie", do załącznika nr 10 do wniosku o dofinansowanie co doprowadziło do nieprawidłowego uznania, że Gmina Miasto Głowno nie spełnia tego kryterium formalnego, podczas gdy załącznik 10 nie był wymagany i zawierał informacje zbędne do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji, co doprowadziło do nieuwzględnienia protestu i negatywnej oceny formalnej projektu;

2. naruszenie art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w zw. z § 6 ust. 7 pkt a i b Regulaminu Konkursu poprzez brak wezwania do poprawienia wniosku w zakresie załącznika nr 10 polegającego na wskazaniu, że załącznik ten nie dotyczy wniosku, co doprowadziło do nieuwzględnienia protestu i negatywnej oceny formalnej projektu;

3. art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w zw. z § 6 ust. 7 pkt a Regulaminu Konkursu poprzez brak wezwania wnioskodawcy do poprawienia oczywistych omyłek pisarskich w umowach użyczenia załączonych do wniosku, o których mowa w pkt 1-2, 5 -12 pisma z 27 marca 2019 r., co doprowadziło do nieuwzględnienia protestu i negatywnej oceny formalnej projektu;

4. § 6 ust. 5a Regulaminu Konkursu poprzez dokonane negatywnej oceny formalnej wniosku w zakresie załącznika nr 10 i powiązanych z nim umów użyczenia, w sytuacji gdy oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowalne nie było wymagane, co doprowadziło do nieuwzględnienia protestu i negatywnej oceny formalnej projektu;

5. art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej poprzez brak wezwania wnioskodawcy do usunięcia uchybień dotyczących kryterium formalnego uzupełniającego tj. Zachowana jest spójność informacji pomiędzy poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym w pkt 1-2, 5-12 pisma z 27 marca 2019 r., co doprowadziło do nieuwzględnienia protestu i negatywnej oceny formalnej projektu.

W odpowiedzi na skargę Zarząd Województwa Łódzkiego wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej uchwale.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Stosownie do treści art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod kątem jego zgodności z obowiązującym prawem.

W myśl art. 3 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Do takich przepisów zalicza się ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.)- dalej: ustawa wdrożeniowa, która określa m.in. sposób wyboru projektów do dofinansowania oraz procedurę odwoławczą w sprawach dotyczących oceny projektów finansowanych ze środków regionalnego programu operacyjnego.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że ustawa ta reguluje postępowanie sądowoadministracyjne pod wieloma względami odmiennie od trybu określonego w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która znajduje odpowiednie zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym przez ustawę wdrożeniową, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 p.p.s.a. (art. 64 ustawy wdrożeniowej). Wprowadza także pewne modyfikacje w stosunku do rozwiązań przewidzianych w p.p.s.a. poprzez skrócenie terminu do wniesienia skargi, wprowadzenie terminu do jej rozpoznania, czy też wprowadzenie trybu bezpośredniego wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Powyższe rozwiązania, zgodnie z intencją ustawodawcy, zmierzały do uzyskania efektu szybkości postępowania, idącego dalej niż to umożliwia realizacja przepisów p.p.s.a.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca może wnieść skargę do sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 ustawy p.p.s.a. W wyniku rozpatrzenia skargi, sąd może stosownie do art. 61 ust. 8 ustawy wdrożeniowej: uwzględnić skargę stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję zarządzającą lub pośredniczącą (pkt 1a); orzec, że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez właściwą instytucję zarządzającą lub pośredniczącą (pkt 1 b); oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia (pkt 2); umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe (pkt 3).

Z powyższego wynika, że kontroli sądów administracyjnych poddana jest ocena projektów, zgłaszanych przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach systemu realizacji regionalnych programów operacyjnych, dokonywana przez właściwą instytucję zarządzającą programami operacyjnymi w realizacji takich programów, po wyczerpaniu środków odwoławczych.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy sąd stwierdził, że procedura odwoławcza została wyczerpana. Strona skarżąca po otrzymaniu informacji z dnia 27 marca 2019 r. o negatywnej ocenie formalnej złożonego wniosku, wniosła w terminie przewidzianym ustawą protest, który nie został uwzględniony. W ustawowym terminie 14 dni strona skarżąca złożyła skargę do WSA w Łodzi. Powyższe oznacza, że możliwe jest dokonanie merytorycznej oceny wniesionej skargi.

W niniejszej sprawie kontroli sądowoadministracyjnej poddana została uchwała nr 701/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2019 r. o nieuwzględnieniu protestu Gminy Miasta Głowno od negatywnej oceny formalnej projektu pn. "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno" o nr WND-RPLD.04.01.02-10-0098/18 złożonego w ramach konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działania IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W myśl art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, wybór projektu do dofinasowania następuje w trybie konkursowym.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu.

W myśl art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Zgodnie z treścią art. 43 ustr.2 wymienionej ustawy uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.

W myśl § 6 pkt 1 i pkt 3 Regulaminu konkursu dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 ocena projektów dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 103/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 lutego 2016 r. w prawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ze zm.) oraz stanowiące załącznik nr IV do Regulaminu konkursu nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 5 pkt.a.), b.) f.) Regulaminu konkursu ocena formalna:

a.)ocena formalna wniosku o dofinasowanie projektu ma charakter "0/1" i dokonywana jest przez pracowników DRPO, będących członkami KOP. Przed przystąpieniem do oceny pracownicy DRPO podpisują deklarację poufności i oświadczenie dotyczące bezstronności;

b.)każdy wniosek o dofinasowanie projektu oceniany jest niezależnie przez przynajmniej dwóch członków KOP zgodnie z zasada "dwóch par oczu", na podstawie karty oceny formalnej;

f.)wnioskodawca, którego wniosek nie spełnił kryteriów wyboru projektów jest informowany o negatywnej ocenie projektu niezwłocznie po zakończeniu oceny formalne. Informacja zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W myśl § 6 ust. 7a Regulaminu konkursu w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Oczywiste omyłki w rozumieniu art. 43 ustawy wdrożeniowej to wyłącznie oczywiste omyłki pisarskie. W tym trybie nie ma możliwości poprawienia innych omyłek niż pisarskie.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 7b Regulaminu konkursu w przypadku zidentyfikowania uchybień dotyczących kryteriów formalnych uzupełniających (które dopuszczają uzupełnienie/ skorygowanie wniosku) IOK wzywa wnioskodawcę (który ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia/ skorygowania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie oceny formalnej) w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru do ich usunięcia.

W myśl Instrukcji wypełnienia wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć stosowne oświadczenia, że wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością. (...) Dopuszcza się posiadanie ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości. W sytuacji, w której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu innego niż własność, należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgodnie z treścią kryterium formalnego "Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinasowanie" - lp.30 załącznika nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie, czy informacje niezbędne do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte we wniosku o dofinasowanie są jednoznaczne i spójne.

W rozpoznawanej sprawie w dniu 31 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs zamknięty dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działania IV.1 Odnawialne źródła energii. W ramach tego konkursu Gmina Miasto Głowno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno". Wniosek ten otrzymał negatywną ocenę formalną z powodu niespełnienia dwóch następujących kryteriów formalnych:

- kryterium "Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinasowanie" w odniesieniu do 11 umów użyczenia

- kryterium "Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi" w odniesieniu do 1 umowy użyczenia.

Gmina Miasto Głowno wniosło protest, który zaskarżoną uchwałą nie został uwzględniony. Z uzasadnienia uchwały wynika, że Instytucja Zarządzająca uwzględniła zarzut dotyczący kryterium "Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi" oraz zarzut dotyczący kryterium "Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinasowanie" w odniesieniu do jednej umowy użyczenia (nr 92/2019). W pozostałym zakresie protest nie został uwzględniony. W związku z czym rozważania sądu dotyczą jedynie tej części wniosku o dofinansowanie co do której protest nie został uwzględniony przez Instytucję Zarządzającą. Pominięto natomiast rozważania dotyczące tej części wniosku co do której protest uwzględniono.

Z treści Instrukcji wypełniania wniosków o dofinasowanie projektu wynika, że obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest załączniki nr 10 - Wzór oświadczenia wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nadto wymieniona instrukcja stanowi, że w sytuacji w której wnioskodawca ma prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu innego niż własność należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca do wniosku o dofinansowanie dołączyła oświadczenie, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wynikające z tytułu umów użyczenia zawartych z mieszkańcami gminy miasta Głowno. Nie załączyła jednak umów użyczenia. W związku z czym pismem z dnia 11 lutego 2019 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia odpisów takich umów. W dniu 26 lutego 2019 r. kopie takich umów zostały złożone. Analiza tych umów wskazuje, że w części z nich występuje rozbieżność pomiędzy treścią umów a projektami budowlano - wykonawczymi. Dotyczy to następujących umów:

- w umowie użyczenia nr 117/2019 wskazano, że użyczający używa i oddaje biorącemu w użyczenie do bezpłatnego używania część dachu oraz część wewnętrzną budynku mieszkalnego natomiast z projektu budowlano - wykonawczego wynika, że kolektory słoneczne zostaną zamontowane na elewacji budynku;

- w umowie użyczenia nr 56/2019 wskazano, że na działce nr ewidencyjny 262 w Głownie przy ul. (...) planuje się montaż kolektorów słonecznych. Natomiast z projektu budowlano - wykonawczego wynika, że na tej działce zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne;

- w umowie użyczenia nr 132/2019 wskazano, że użyczający użycza i oddaje biorącemu w użyczenie do bezpłatnego używania część dachu oraz część wewnętrzną budynku mieszkalnego. Natomiast z projektu budowlano - wykonawczego wynika, że kolektory słoneczne zostaną zakonotowane na elewacji budynku;

- w umowie użyczenia nr 134/2019 wskazano, że na działce nr ewidencyjny 468 w (...) przy ul. (...) zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Natomiast projekt budowlano - wykonawczy wskazuje, że na wymienionej działce przewiduje się montaż kotła na biomasę.

Nadto w sześciu umowach użyczenia (nr 122/2019, 58/2019, 87/2019, 89/20-19, 115/2019 i 121/2019 opisanych w punktach 1,6,7,8,9 i 11 na stronach 4-6 zaskarżonej uchwały) przewidziano zamontowanie na działkach kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych (a w umowie nr 115/2019 nadto kotła na biomasę) podczas gdy projekty budowlano - wykonawcze przewidywały na tych działkach montaż jedynie paneli fotowoltaicznych.

Wyżej opisane przypadki świadczą o barku spójności informacji pomiędzy poszczególnymi elementami wniosku o dofinasowanie. Taki brak spójności występuje w sytuacji gdy umowa użyczenia i projekt budowlano - wykonawczy wskazują różne urządzenia, które mają być zamontowane na działce użyczającego (umowa użyczenia nr 56/2019 i nr 134/2019). W sytuacji gdy w umowie użyczenia użyczający wyraża zgodę na zamontowanie na jego nieruchomości konkretnie określonego w umowie urządzenia (np. paneli fotowoltaicznych) to nie można uznać, że strona skarżąca posiada prawo zamontowania na tej nieruchomości innego urządzenia wskazanego w projekcie budowlanym (np. kotła na biomasę). Brak spójności informacji występuje także gdy w umowie użyczenia użyczający użycza stronie skarżącej do bezpłatnego używania określone miejsce (np. część dachu lub część wewnętrzną budynku mieszkalnego) a w projekcie budowlano - wykonawczym przewidziano montaż urządzenia w innym miejscu (np. na elewacji budynku-dotyczy umów użyczenia nr 117/2019 i 132/2019). Brak spójności informacji ma również miejsce w pozostałych umowach użyczenia wskazanych w zaskarżonej uchwale gdy przewidują one montaż na nieruchomości kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych podczas gdy w projekcie budowlano - wykonawczym przewidziano jedynie montaż paneli fotowoltaicznych (umowy użyczenia nr 122/2019, 58/2019, 87/2019,89/2019,115/2019 i 121/2019).

W zaskarżonej uchwale trafnie podniesiono, że do złożonych umów użyczenia stosuje się takie same kryteria oceny jak do całej pozostałej dokumentacji aplikacyjnej. Zapisy tych umów winny potwierdzać (być spójne, zgodne) informacje zawarte w pozostałej części wniosku o dofinasowanie w tym w projekcie budowlano - wykonawczym. W niniejszej sprawie taka sytuacja jednak nie występuje. Opisane wcześniej rozbieżności pomiędzy treścią umów użyczenia a projektami budowlanymi wskazują, że strona skarżąca w istocie nie wykazała aby posiadała prawo do dysponowania wskazaną w projekcie częścią nieruchomości na cele budowlane. W sytuacji gdy istnieje rozbieżność pomiędzy treścią umów użyczenia a treścią projektów budowlanych to wskazuje to, że brak jest spójności informacji pomiędzy poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca trafnie uznała, że nie zostało spełnione kryterium formalne zatytułowane "Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinasowanie". Uzasadniało to nieuwzględnienie protestu strony skarżącej.

Niezasadny jest zarzut skargi, iż załącznik nr 10 do wniosku o dofinasowanie nie był wymagany i zawierał informacje zbędne do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji.

Zarzut ten jest sprzeczny z treścią Instrukcji wypełniania wniosków o dofinasowanie, która określa listę obligatoryjnych załączników do wniosku i wśród nich jest również załącznik nr 10 ("Oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" str. 14 Instrukcji pozycja I Lista złączników obligatoryjnych) w związku ze str.18 Instrukcji. Wspomnieć również należy, iż na dalszej stronie Instrukcji (str.19) jest wymóg aby w przypadku gdy wnioskodawca ma prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu innego niż własność, do wniosku o dofinasowanie należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Kwestia ta została już wcześniej omówiona. Zarzut skargi, że załącznik nr 10 nie był wymagany nie jest uzasadniony.

Nieuzasadniony jest zarzut skargi braku wezwania do poprawienia wniosku w zakresie załącznika nr 10 oraz braku wezwania do poprawienia oczywistych omyłek pisarskich w umowach użyczenia załączonych do wniosku o dofinasowanie.

Z przepisu § 6 ust. 7b.) Regulaminu konkursu wynika, że w przypadku braków formalnych wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest jeden raz wzywany do uzupełnienia wniosku. W niniejszej sprawie pismem z dnia 11 lutego 2019 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków wniosku i w dniu 27 lutego 2017 r. złożyła ona odpisy umów użyczenia z których część zawierała informacje rozbieżne z informacjami w projektach budowlano - wykonawczych o czym była mowa we wcześniejszych rozważaniach. Przepisy Regulaminu konkursu nie przewidują możliwości korygowania dokumentów przedłożonych w ramach korekty. Nie jest to dopuszczalne gdyż w istocie stanowiłoby to drugą korektę wniosku. Regulamin konkursu nie przewiduje natomiast możliwości dwukrotnego wzywania do uzupełnienia braków wniosku o dofinansowanie. Taka możliwość istnieje tylko jeden raz i instytucja organizująca konkurs z takiej możliwości skorzystała. W świetle przepisu § 6 ust. 7b.) Regulaminu konkursu nie była ona uprawniona do ponownego wzywania strony do uzupełnienia braków wniosku., Zarzuty skargi w tym zakresie nie są uzasadnione.

Dodać należy, iż w zaskarżonej uchwale trafnie wyjaśniono dlaczego zastosowano ustawę wdrożeniową w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 września 2017 r. Konkurs został bowiem ogłoszony w dniu 31 sierpnia 2017 r. czyli przed wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy wdrożeniowej, która to nowelizacja zaczęła obowiązywać od 2 września 2017 r. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) do postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponieważ postępowanie w niniejszej sprawie rozpoczęło się przed 2 września 2017 r. zastosowanie mają przepisy ustawy wdrożeniowej w brzmieniu dotychczasowym a przepisy wówczas obowiązujące nie uprawniały komisji oceny projektów do korygowania z urzędu omyłek pisarskich a jedynie do wzywania do uzupełnienia bratków i omyłek. W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca była wezwana do uzupełnienia braków i taka dokumentacja została złożona w dniu 27 lutego 2019 r. tyle tylko, że Regulamin konkursu nie przewiduje możliwości korygowania dokumentów złożonych w ramach korekty a więc niedopuszczalne było dwukrotne wzywanie strony do uzupełnienia braków wniosku.

Sąd nie podzielił poglądu wyrażonego w skardze, że brak spójności informacji w umowach użyczenia mógł wynikać z omyłek właścicieli nieruchomości lecz nie ma to większego znaczenia gdyż nie są to informacje niezbędne do oceny projektu i sposobu jego realizacji. Nadto powołano się na treść art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.

Z wymienionym poglądem nie można się zgodzić. Jednym z wymogów ubiegania się o dofinansowanie projektu jest spełnienie przez wnioskodawcę wymogów formalnych wniosku w tym między innymi kryterium formalnego "Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie". W niniejszej sprawie kryterium to nie zostało spełnione o czym była mowa we wcześniejszych rozważaniach i co uzasadniało negatywną ocenę formalną wniosku o dofinansowanie. Strona skarżąca stara się bagatelizować to kryterium a omyłki w umowach użyczenia, w jej ocenie, winny być interpretowane na korzyść obu stron umowy w myśl art. 65 § 2 k.c. Wymieniony przepis, w przekonaniu sądu, nie może mieć zastosowania do zakwestionowanych umów użyczeń z uwagi na wagę stwierdzonych w nich błędów. Błędy te są istotne i mają zasadnicze znaczenie. W sytuacji gdy w umowie jest mowa o użyczeniu dachu na cele budowalne to nie można uznać, że stronom chodziło o użyczenie elewacji budynku. W przypadku gdy w umowie jest mowa o montażu kolektorów słonecznych to nie można przyjąć, że stronom chodziło o montaż paneli fotowoltaicznych czy kotła na biomasę.

W zaskarżonej uchwale trafnie podniesiono, że w sytuacji gdy konkretny podmiot ubiega się o przyznanie środków unijnych na realizację konkretnego projektu to winien wykazać, że spełnił wszystkie wymogi formalne określone w przepisach regulujących przyznanie dofinasowania. Winien zatem dołożyć należytej staranności i dbałości w przygotowaniu wniosku o dofinasowanie. W rozpoznawanej sprawie takiej staranności i dbałości zabrakło stronie skarżącej zaś odpowiedzialność za negatywną ocenę formalną wniosku strona stara się obecnie przerzucić na instytucję zarządzającą. Należy zaznaczyć, że to strona ubiega się o pozyskanie środków unijnych na realizację swojego projektu i to strona jest odpowiedzialna za staranne przygotowanie wniosku celem wykazania, że spełnia przesłanki przyznania jej dofinasowania. W sytuacji gdy nie wykazała ona należytej staranności i dbałości w złożeniu dokumentacji aplikacyjnej to nie może obecnie za to winić instytucję zarządzającą.

Reasumując sąd uznał, że skarga nie jest zasadna. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że wniosek o dofinasowanie nie spełnił kryterium formalnego ""Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie". Uzasadniało to przyznanie projektowi negatywnej oceny formalnej. Mając to na uwadze, na podstawie art. 61 ust. 8 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, sąd oddalił skargę Gminy Miasta Głowno.

eg

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.