III SA/Łd 569/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2453092

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 marca 2018 r. III SA/Łd 569/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków postanawia: sprostować oczywisty błąd rachunkowy w punkcie 2 sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 października 2017 r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt III SA/Łd 569/17 w zakresie przyznanych kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez zastąpienie kwoty: "292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złote" kwotą: "295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych". d.j.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w sprawie ze skargi T. B. w punkcie 1 wyroku oddalił skargę, natomiast w punkcie 2 przyznał i nakazał wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokatowi A. P., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł., ul. A 270 piętro 10 kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złote, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu T. B.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie błędnie obliczono wysokość kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu wskazując kwotę 292,80 zł. Tymczasem jak wynika z treści § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714 z późn. zm.) kwota ta wynosi 240 zł plus 23% podatku od towarów i usług, łącznie 295,20 zł. W tej sytuacji zasadne było sprostowanie oczywistego błędu rachunkowego.

Mając powyższe na względzie i działając na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

d.j.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.