Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778043

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 listopada 2010 r.
III SA/Łd 453/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia przyznać skarżącemu J. K. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 lipca 2010 r. J. K. (dalej skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Następnie w dniu 10 listopada 2010 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu "PPF".

W uzasadnieniu wniosku podniósł, że legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jedyne źródło dochodu stanowi renta z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatek pielęgnacyjny. Skarżący wskazał także na ponoszone wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego - czynsz (373,37 zł); energia elektryczna (123,34 zł), gaz (30,27 zł), opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (157,01 zł). Wskazał także na ponoszone wydatki na leczenie i zakup leków, które określił na kwotę ok. 100 zł we wrześniu i ok. 36 zł w październiku. Podniósł także, że nie otrzymał żadnej pomocy finansowej od gminy.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Na dochody skarżącego składa się: renta z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 706,29 zł oraz dodatek pielęgnacyjny - 181,10 zł, co daje łączny dochód w kwocie 887,39. Skarżący, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, dysponuje lokalem mieszkalnym o powierzchni 47,08 m2 oraz prawem wieczystego użytkowania (5,2%) działki gruntu. Skarżący posiada akcje (12 sztuk) ZPDz "A." S.A. o wartości nominalnej 120 zł. Nie posiada natomiast żadnych oszczędności ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata.

Zgodnie z art. 245 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach.

Ze złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż skarżący utrzymuje się jedynie z dochodów z tytułu świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 706,29 zł oraz dodatku pielęgnacyjnego w kwocie 181,10 zł, co daje łączny dochód w kwocie 887,39 zł. Skarżący nie posiada przy tym żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych, nie osiąga także dodatkowych dochodów. Z osiąganego dochodu ponosi natomiast bieżące koszty utrzymania, w tym związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego - czynsz (373,37 zł); energia elektryczna (123,34 zł), gaz (30,27 zł), opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (157,01 zł). Istotne jest także, że skarżący jest osobą niepełnosprawną, w związku z czym ponosi podwyższone wydatki na leczenie i zakup leków, które określił na kwotę ok. 100 zł we wrześniu i ok.36 zł w październiku.

W tym stanie faktycznym należy uznać, że skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania, w szczególności kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika. Przede wszystkim należy mieć w tym zakresie na uwadze miesięczny dochód w gospodarstwie domowym skarżącego oraz jego stan zdrowia.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 245 § 3 w zw. z 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.