Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 września 2008 r.
III SA/Łd 451/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Teresa Rutkowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w osobie: Sędziego NSA - Teresy Rutkowskiej po rozpoznaniu w dniu 4 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w W. w przedmiocie rozliczenia kosztów ciepła postanawia odrzucić skargę R.A.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 sierpnia 2008 r. A. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w W. dotyczącą rozliczenia kosztów energii cieplnej.

W uzasadnieniu skargi wyjaśnił, że w jego ocenie Przedsiębiorstwo Komunalne w W. nie stosowało się do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) w zakresie dotyczącym indywidualnego rozliczania kosztów ciepła. Wskazał w szczególności, że budynki nie zostały wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy, służący do indywidualnych rozliczeń kosztów ciepła dla każdego budynku oddzielenie, a mieszkania nie były wyposażone w liczniki ciepła.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

Zakres właściwości rzeczowej wojewódzkich sądów administracyjnych wyznaczają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (dalej ustawa p.p.s.a). Z treści art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 - 8 tej ustawy wynika, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg, które mogą dotyczyć aktu administracyjnego, wydanego w postępowaniu administracyjnym (decyzje administracyjne - pkt 1, postanowienia, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie - pkt 2) oraz w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym (postanowienia, na które służy zażalenie - pkt 3). Ponadto zaskarżalne są inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - pkt 4, akty prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - pkt 5, inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - pkt 6, akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - pkt 7, bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 wskazanego przepisu - pkt 8.

Katalog skarg na określone w art. 3 § 2 ustawy p.p.s.a. działania organów administracji publicznej lub ich bezczynność rozszerzają też przepisy ustaw szczególnych, które przewidują sądową kontrolę.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w W. dotycząca rozliczenia kosztów ciepła za ogrzewanie budynków pozostających w zarządzie tegoż przedsiębiorstwa. Stanowisko skarżącego określające w ten sposób przedmiot skargi jest dla Sądu wiążące.

W związku z takim określeniem przez skarżącego przedmiotu skargi w pierwszej kolejności należało odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest zaskarżenie do sądu administracyjnego tego typu czynności.

Nie budzi wątpliwości, że w rozpoznawanej sprawie nie mamy do czynienia ani z decyzją ani z postanowieniem (art. 3 § 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy p.p.s.a). W ocenie Sądu, nie jest to także skarga na inny akt lub czynność z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W doktrynie prawa administracyjnego wskazane w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a. formy działania administracji charakteryzuje się jako niemające charakteru decyzji lub postanowienia, podejmowane w sprawach indywidualnych, o charakterze publicznoprawnym (a tylko w tym zakresie działalność administracji publicznej została poddana sądowej kontroli) oraz dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (podobnie J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 22; por. też postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 1996 r., sygn. akt I SA 1326/96, nie publikowane). W konsekwencji, jedynie możność przypisania wszystkich powyższych cech działaniu (lub bezczynności) organu administracji, skutkować będzie otwarciem drogi do wniesienia skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W badanym przypadku zaskarżony podmiot (Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w W.) nie ustalał, nie stwierdzał, czy też nie potwierdzał jakiegokolwiek uprawnienia (obowiązku) strony wynikającego z przepisu prawa. Czynności jakie zostały w tym zakresie przez zaskarżony podmiot podjęte, były czynnościami z zakresu gospodarowania mieniem, w zakresie ustalania wysokości kosztów dostarczonej energii cieplnej. Miały więc one charakter czynności cywilnoprawnych, związanych z bieżącym administrowaniem (zarządzaniem) budynkami, znajdującymi się w nich mieszkaniami i ustalaniem w związku z tym kosztów ich użytkowania.

Wskazać w związku z tym należy, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z czynnościami o charakterze cywilnoprawnym, prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie przysługuje. Taka właśnie sytuacja - jak wskazano powyżej - występuje w rozpoznawanej sprawie. Wykonywanie uprawnień właścicielskich (zarządczych) jest domeną prawa cywilnego i podejmowane w tym zakresie czynności mają charakter cywilnoprawny. Zaskarżony podmiot, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne w W. wykonywało te czynności jako osoba prawna, a nie organ administracji. W konsekwencji Sąd uznał, iż kwestia rozliczenia kosztów ciepła nie jest czynnością z zakresu administracji publicznej, a tym samym nie przysługuje prawo do złożenia na takie działanie skargi do sądu administracyjnego.

Wskazać ponadto należy, że zagadnienia dotyczące dostarczania, rozliczania i regulowania płatności za dostarczoną energię elektryczną regulowane są przede wszystkim przepisami ustawy - Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Ustawa ta nie zawiera przepisów szczególnych, które przewidywałyby sądową kontrolę dokonywanych rozliczeń w drodze prawnej możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Reasumując, w świetle omówionego stanu prawnego należało uznać, że zaskarżona działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego w W., reprezentowanego przez Prezesa, dotycząca rozliczenia kosztów ciepła, nie jest aktem lub czynnością, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a. W konsekwencji, przedmiot niniejszej sprawy, jak i powyższa skarga nie mieszczą się w katalogu określonym w art. 3 § 2 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Odrzucenie skargi jest równoznaczne z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji o charakterze merytorycznym.

Z tych wszystkich względów, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę należało odrzucić jako niedopuszczalną.