Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778041

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 14 października 2010 r.
III SA/Łd 450/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

III SA/Łd 450/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 14 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej z upoważnienia Burmistrza A. z dnia (...) w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie umieszczenia na liście uprawnionych do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego postanowił: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej z upoważnienia Burmistrza A. z dnia (...) wydaną w sprawie umieszczenia na liście uprawnionych do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego

Zarządzeniem z dnia 3 września 2010 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł. w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia skarżąca otrzymała w dniu 13 września 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 21 akt sądowych). Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uiściła wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)- zwanej dalej p.p.s.a., każde pismo wnoszone przez stronę podlega opłacie. Wnosząc skargę strona zobligowana jest uiścić należną kwotę wpisu. Jeżeli tego nie uczyni, Przewodniczący wzywa stronę do opłacenia skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieopłacona w terminie skarga podlega odrzuceniu, w oparciu o dyspozycję art. 220 § 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie Przewodniczący Wydziału III zarządzeniem z dnia 3 września 2010 r. wezwał M. P. do uiszczenia wpisu od skargi. Wezwaniu Przewodniczący nadał rygor odrzucenia skargi w przypadku zaniechania wykonania wezwania w zakreślonym 7 - dniowym terminie. W dniu 13 września 2010 r. przesyłka pocztowa zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu została doręczona skarżącej osobiście. Tym samym uznać należy, iż skarżąca została prawidłowo pouczona o skutkach niewykonania zarządzenia z dnia 3 września 2010 r. Pomimo wezwania, skarżąca nie uiściła należnego wpisu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.