Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778036

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 września 2010 r.
III SA/Łd 438/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 17 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Z. na decyzję Wojewody Ł. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę. III SA/Łd 438/10 ZARZĄDZENIE Skierować sprawę na termin posiedzenia niejawnego w dniu 17 września w przedmiocie braku wpisu od skargi. Łódź, dnia 13 września 2010 r.

Uzasadnienie faktyczne

P.Z.wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Wojewody Ł.z dnia (...) wydaną w przedmiocie wymeldowania.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 21 lipca 2010 r. P.Z.został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 (sto) złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego wezwania skarżący otrzymał w dniu 28 lipca 2010 r. (k. 8 akt sądowych). W zakreślonym terminie P.Z. nie uiścił należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każde pismo wnoszone przez stronę podlega opłacie. Wnosząc skargę strona zobligowana jest uiścić należną kwotę wpisu. Jeżeli tego nie uczyni, Przewodniczący wzywa stronę do opłacenia skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieopłacona w terminie skarga podlega odrzuceniu, w oparciu o dyspozycję art. 220 § 3 ustawy.

W niniejszej sprawie Przewodniczący Wydziału III zarządzeniem z dnia 21 lipca 2010 r. wezwał P. Z. do uiszczenia wpisu od skargi. Wezwaniu Przewodniczący nadał rygor odrzucenia skargi w przypadku zaniechania wykonania wezwania w zakreślonym 7 - dniowym terminie. W dniu 28 lipca 2010 r. przesyłka pocztowa zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu została doręczona dorosłemu domownikowi - A. Z. (żonie skarżącego), która podjęła się oddać przesyłkę adresatowi. Tym samym uznać należy, iż skarżący został prawidłowo pouczony o skutkach niewykonania zarządzenia z dnia 21 lipca 2010 r. Pomimo wezwania, P. Z. nie uiścił należnego wpisu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.