Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509814

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2018 r.
III SA/Łd 433/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na uchwałę Rady Gminy (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy (...) postanawia:

1)

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2)

zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącej - A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi, zaksięgowanego w dniu 9 kwietnia 2018 r., pod poz. 1626.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 kwietnia 2018 r. A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Rady Gminy (...) z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy (...).

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy (...) wniosła o oddalenie skargi.

W dniu 20 czerwca 2018 r. do akt sprawy wpłynęło pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej z dnia 13 czerwca 2018 r., w którym oświadczył, że cofa skargę wniesioną na uchwałę Rady Gminy (...) z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy (...) i wnosi o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego oraz zwrot uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie natomiast do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w rozpoznawanej sprawie należy uznać, że strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę. Sąd nie stwierdził bowiem zaistnienia przesłanek, które dają podstawy do stwierdzenia, że cofnięcie skargi jest niedopuszczalne. Cofnięcie niniejszej skargi nie spowoduje bowiem obejścia przepisów prawa ani nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 p.p.s.a., umorzył postępowanie sądowoadministracyjne. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od skargi orzeczono zaś stosownie do treści art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.