Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778032

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 września 2010 r.
III SA/Łd 431/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

III SA/Łd 431/10 POSTANOWIENIE Dnia 9 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 9 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. O. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką postanowił: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

M.O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...)utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) wydaną w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W skardze M. O. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając podniósł, iż utrata przedmiotowej licencji uniemożliwi mu wykonywanie pracy zawodowej, która stanowi jego jedyne źródło utrzymania. Oświadczył, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z chorą babcią, którą wspiera finansowo. Ponadto ciążą na nim zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 20.000 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. (§ 3)

Rozstrzygając w oparciu o art. 61 § 3 ustawy Sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych. Ustawa wymienia w tym przepisie dwie przesłanki: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Próbę zdefiniowania przesłanki wyrządzenia znacznej szkody podjął Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 20 grudnia 2004 r. GZ 138/04 (niepublikowane) stwierdzając, że chodzi o taką szkodę, zarówno majątkową jak i niemajątkową, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowania ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Nadto jak wynika z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. /por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005 s. 166 -168/

W niniejszej sprawie skarżący uzasadniając złożony wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazał, iż cofnięcie licencji pozbawi go jedynego źródła utrzymania, a co za tym idzie spowoduje niemożność wywiązania się z ciążących na nim zobowiązań.

W ocenie Sądu, przedstawiona przez skarżącego argumentacja, jest wystarczająca do uznania, iż w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności uzasadniające możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.