Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778025

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
III SA/Łd 423/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Dnia 30 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji udzielającej zezwolenia na urządzenie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 25 czerwca 2010 r. A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji udzielającej zezwolenia na urządzenie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach.

Zarządzeniem z dnia 15 lipca 2010 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia przez uiszczenie, stosownie do treści § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpisu sądowego w kwocie 200,00 zł, podpisania skargi oraz złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony - tj. aktualnego wyciągu z KRS i nadesłania odpisu skargi.

Powyższe zarządzenie doręczono stronie skarżącej w dniu 26 lipca 2010 r..

W odpowiedzi na wezwanie Sądu, w dniu 2 sierpnia 2010 r. strona skarżąca nadesłała aktualny wyciąg z KRS oraz odpis skargi, nie uzupełniła natomiast braku fiskalnego skargi i nie podpisała skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W myśl natomiast art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 powołanej ustawy). W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd stosownie do treści art. 220 § 3 powołanej ustawy.

W rozpoznawanej sprawie, strona skarżąca pomimo prawidłowo doręczonego wezwania do uiszczenia należnego wpisu sądowego, podpisania skargi i złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony - tj. aktualnego wyciągu z KRS oraz nadesłania odpisu skargi, w wyznaczonym terminie złożyła jedynie aktualny wyciąg z KRS oraz odpis skargi, nie uzupełniła natomiast braku fiskalnego skargi i nie podpisała skargi.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.

a.

ł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.