Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2106142

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 września 2016 r.
III SA/Łd 421/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, w Wydziale III - Robert Adamczewski po rozpoznaniu 6 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. C. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Rektora Uniwersytetu (...) z (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia przyznać adwokatowi M. C., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. N., kwotę łączną 443,04 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy złote 04/100), w tym kwotę 221,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100) zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu J. K. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także kwotę 221,64 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych 64/100) tytułem pozostałych udokumentowanych wydatków i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokatowi M. C. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi R.A.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 13 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J. K. na decyzję Rektora Uniwersytetu (...) z (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów.

Uprzednio skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem z 8 maja 2015 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wyznaczyła jako pełnomocnika skarżącego w niniejszej sprawie adwokata M. C.

Adwokat M. C., działając w imieniu skarżącego, wniósł w 22 października 2015 r. - za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną od wyroku tegoż Sądu z 13 sierpnia 2015 r. W treści skargi kasacyjnej pełnomocnik sformułował wniosek o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu, oświadczając, iż koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części.

Z protokołu rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z 19 maja 2016 r. wynika, że na rozprawie w imieniu skarżącego stawił się jego pełnomocnik.

Następnie w piśmie z 24 sierpnia 2016 r. pełnomocnik sformułował ponownie wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego oraz dodatkowo wskazał na koszty związane z dojazdem do siedziby NSA.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W odniesieniu do adwokatów powyższe zasady od 1 stycznia 2016 r. określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801).

Należy mieć jednakże na uwadze, że zgodnie z § 22 tego rozporządzenia do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Do kwestii ustalania wynagrodzenia za pomoc prawną w drugiej instancji (rozpoczętej od momentu wydania wyroku) w sprawie wszczętej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z 22 października 2015 r., to jest przed 1 stycznia 2016 r., należy stosować przepisy dotychczasowe, tj. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm.).

W myśl § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w innej sprawie niż wymienione w lit. a i b - 240 zł. Ustęp 1 w pkt 2 lit. a stanowi natomiast, że za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stawka ta wynosi 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej jednak niż 120 zł. Przy czym koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie większej niż 150% stawki minimalnej (§ 19 pkt 1 cytowanego rozporządzenia).

W niniejszej sprawie, w treści skargi kasacyjnej, a następnie w piśmie z 24 sierpnia 2016 r. pełnomocnik skarżącego sformułował wniosek o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone przez mocodawcę w całości ani w części. Z akt sprawy wynikało, że pełnomocnik skarżącego był obecny na rozprawie przed NSA.

Ponadto - na podstawie § 19 pkt 2 cyt. rozporządzenia - adwokatowi przysługuje zwrot niezbędnych, udokumentowanych wydatków, na które w niniejszej sprawie złożyły się koszty przejazdu pełnomocnika na rozprawę przed NSA 19 maja 2016 r. oraz opłata za postój pojazdu (koszty opłaty za bilet parkomatowy). Stosownie do przedłożonego oświadczenia i załączonego biletu - koszty te wyniosły łącznie 221,64 zł.

Wysokość stawki wynagrodzenia z tytułu udzielonej pomocy prawne przez adwokata wynosi - zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c - 240 zł. Wymienione wynagrodzenie należy powiększyć o kwotę należnego podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności, zgodnie z § 2 ust. 3 (przy uwzględnieniu, iż zastosowanie ma stawka 23% tego podatku), a także o poniesione udokumentowane wydatki w wysokości 221,64 zł. Wynagrodzenie to powinno zatem wynosić 443,04 (180 zł x 23% = 221,40 zł oraz 221,64).

Wobec powyższego uwzględniając wniosek pełnomocnika skarżącego, stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. a oraz § 19 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz na podstawie art. 205 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ww. ustawy, orzeczono jak w postanowieniu.

R.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.