Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778009

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 września 2010 r.
III SA/Łd 387/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Dnia 29 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 29 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika T. B. S. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: przyznać z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz adwokata T. B. S. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. N. 49, kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu i nakazuje wypłacić powyższą kwotę adwokatowi T. B. S. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 387/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem, został doręczony ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi w dniu 23 sierpnia 2010 r..

W dniu 8 września 2010 r. J. K. wniósł osobiście do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 387/09.

W dniu 14 września 2010 r. adwokat T. B. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo zawierające opinię o braku podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie, wnosząc jednocześnie o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącym z urzędu, oświadczając zarazem, że koszty te nie zostały pokryte ani w całości ani w części.

Postanowieniem z dnia 22 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wobec niezachowania wymogu, jakim jest "przymus adwokacki" - rozumiany jako obowiązek sporządzenia skargi kasacyjnej przez podmiot wymieniony w treści art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, na podstawie art. 178 powołanej ustawy orzekł o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, a także stawki minimalne opłat za czynności adwokacki określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

W myśl § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b powołanego rozporządzenia, stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienia skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej -50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Stosownie zaś § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu, Sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, powinien ponadto zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części (§ 20 rozporządzenia).

W niniejszej sprawie, jak wynika z akt w dniu 14 września 2010 r. ustanowiony z urzędu pełnomocnik - adwokat T. B. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo zawierające opinię o braku podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 387/09 oddalającego skargę J. K., wnosząc jednocześnie o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, oświadczając, że koszty te nie zostały pokryte ani w całości ani w części.

Uwzględniając powyższy wniosek, na podstawie art. 250 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 2 ust. 3, § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

a.

ł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.