Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 778008

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 września 2010 r.
III SA/Łd 387/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Dnia 22 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 22 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 387/09 w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 387/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J. K. wniesioną na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem, został doręczony ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi w dniu 23 sierpnia 2010 r..

W dniu 8 września 2010 r. J. K. wniósł osobiście do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 387/09.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie zaś do art. 175 § 1 ustawy, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych oraz przez rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej. (art. 175 § 3). Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo radca prawny Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Stosownie natomiast do art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wykładnia przepisu art. 175 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prowadzi zatem do wniosku, że skargi kasacyjnej nie może sporządzić strona. Uprawnionymi do jej wniesienia są wyłącznie podmioty wymienione w treści cytowanego art. 175, a mianowicie adwokaci lub radcowie prawni we wszystkich sprawach, natomiast w sprawach obowiązków podatkowych również doradcy podatkowi, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznicy patentowi. Wymóg ten zwany "przymusem adwokackim" ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu (merytorycznego i formalnego) skargi kasacyjnej, do zredagowania której zgodnie z wymaganiami niniejszej ustawy niezbędne są kwalifikacje prawnicze.

W rozpoznawanej natomiast sprawie pomimo, iż skarżący był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika ustanowionego z urzędu, skargę kasacyjną sporządził i wniósł skarżący osobiście, a więc podmiot nieuprawniony do jej wniesienia.

W związku z powyższym wobec niezachowania wymogu, jakim jest "przymus adwokacki" - rozumiany jako obowiązek sporządzenia skargi kasacyjnej przez podmiot wymieniony w treści art. 175 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd na podstawie art. 178 powołanej ustawy orzekł o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.