Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2106104

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2016 r.
III SA/Łd 380/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia: odrzucić skargę.d.j.

Uzasadnienie faktyczne

J. O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) wydaną w przedmiocie skierowania na badania lekarskie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 maja 2016 r. skarżący został wezwany uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 30 maja 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. - 7 akt sądowych). Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił należnego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., każde pismo wnoszone przez stronę podlega opłacie. Wnosząc skargę strona zobligowana jest uiścić należną kwotę wpisu. Jeżeli tego nie uczyni, Przewodniczący wzywa stronę do opłacenia skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieopłacona w terminie skarga podlega odrzuceniu, w oparciu o dyspozycję art. 220 § 3 p.p.s.a.

Jak wcześniej wskazano odpis zarządzenia z dnia 24 maja 2016 r. został doręczony skarżącemu w dniu 30 maja 2016 r. Ustawowy 7 - dniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego skargi biegł zatem od dnia 31 maja 2016 r. i upłynął w dniu 6 czerwca 2016 r. W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

d.j.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.