Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777999

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 listopada 2010 r.
III SA/Łd 357/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Dnia 17 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Grupy Producentów Rolnych Ziarna Zbóż "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. z dnia 4 listopada 2010 r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 357/10 w sprawie ze skargi Grupy Producentów Rolnych Ziarna Zbóż "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę Grupy Producentów Rolnych Ziarna Zbóż "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia. Powyższy wyrok został wydany po rozprawie, która odbyła się w dniu 27 października 2010 r..

W piśmie nadanym w polskim urzędzie pocztowym w dniu 4 listopada 2010 r. strona skarżąca zawarła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 października 2010 r..

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie treścią art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W rozpoznawanej sprawie wyrok został ogłoszony w dniu 27 października 2010 r., a zatem wskazany powyżej siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 3 listopada 2010 r..

W myśl bowiem art. 83 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż pismo procesowe strony skarżącej zawierające wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wniesione zostało do Sądu w dniu 4 listopada 2010 r., a więc po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 powołanej ustawy.

Z uwagi na powyższe Sąd, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

a.

ł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.