Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777998

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 października 2010 r.
III SA/Łd 348/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 21 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zwrot nadpłaconego wpisu w sprawie ze skargi "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych postanawia oddalić wniosek R.A.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 maja 2010 r. "A." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. (dalej Spółka) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie umorzenia postępowania o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

Zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2010 r. Przewodniczący Wydziału wezwał Spółkę do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych. W dniu 28 czerwca 2010 r. na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Spółka uiściła żądany wpis w kwocie 8.000 zł (dowód wpłaty - karta 13), zaksięgowany pod pozycją 2026.

W dniu 20 września 2010 r. Spółka złożyła w Sądzie wniosek o zwrot nadpłaconego wpisu. Zdaniem Spółki, Sąd błędnie uznał, że skarga została złożona w sprawie określonej w § 2 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) (dalej rozporządzenie), zgodnie z którym wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie innych (niż kasyna gry) gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 złotych. Zdaniem Spółki, przedmiotem umorzonej przez organ sprawy administracyjnej było wydanie Spółce zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, tym samym w zakresie wpisu od skargi powinien mieć zastosowanie § 2 ust. 2 rozporządzenia, lecz nie jego pkt 13, a pkt 27 określający wpis stały w kwocie 500 zł od skarg dotyczących (...) zezwoleń (...) na prowadzenie działalności gospodarczej w pozostałym zakresie.

W ocenie skarżącej Spółki, nie sposób uznać bowiem sprawy dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych za "inne gry losowe" w rozumieniu § 2 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia. Jak wskazała Spółka, skarga dotycząca umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, odnosiła się stanu prawnego, w którym obowiązywała ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.). Określała ona cztery odrębne działalności: gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych. Przy czym, jak podkreślała Spółka, grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro.

W ocenie skarżącej Spółki, ustawodawca nie nadał grom na automatach o niskich wygranych przymiotu gier losowych, a § 2 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia dotyczy spraw zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie innych gier losowych i zakładów wzajemnych.

Skarżąca Spółka odwołała się w tym zakresie do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt II GZ 192/10.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (dalej: ustawa p.p.s.a.) wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) (dalej: rozporządzenie). Regulacja § 2 ust. 2 tego rozporządzenia określa wysokość wpisów stałych pobieranych w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, której zakres określono w 27 punktach.

Przedmiotem zaskarżenia - na co trafnie zwrócono uwagę we wniosku o zwrot nad płaconego wpisu - jest decyzja Dyrektora Izby Celnej utrzymująca w mocy decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Powyższe wskazuje, że istota zagadnienia będącego przedmiotem rozstrzygnięcia organu odwoławczego, a w konsekwencji także przedmiotem skargi do sądu administracyjnego, odnosi się do sprawy umorzenia postępowania wszczętego z wniosku skarżącej w wydania stosownego zezwolenia.

W niniejszej sprawie istota sprawy sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy w sprawie wydania zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wpis od skargi powinien być ustalony na podstawie § 2 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia, tj. wynosić 8.000 złotych.

W ocenie Sądu zawarte w powoływanym przepisie § 2 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia sformułowanie "innych gier", należy rozumieć jako pojęcie określające wszelkie sprawy dotyczące koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odmiennym niż "kasyna gry", o których mowa jest w § 2 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia.

Nie można zatem, jak przyjmuje Spółka w swoim wniosku o zwrot nadpłaconego wpisu, odnosić się wprost do przepisów ustawy o grach hazardowych oraz do przepisów uprzednio obowiązującej ustawy o grach i zakładach wzajemnych, albowiem normy zawarte w rozporządzeniu mają charakter szczególny i odnoszą się wyłącznie do kwestii wysokości wpisów.

Należy przy tym zauważyć, że wpisy w tego rodzaju sprawach są generalnie wysokie - w zakresie "kasyn gry" wynoszą 10.000 zł, zaś w pozostałym zakresie - 8.000 zł. Nielogiczne zatem byłoby przyjęcie założenia, że pkt 13 rozporządzenia odnosi się jedynie do gier losowych i zakładów wzajemnych, a nie reguluje wysokości wpisu w sprawach dotyczących gier na automatach oraz automatach o niskich wygranych. W takim przypadku należałoby bowiem, jako prawidłowy przyjąć pogląd, że wpis od skarg w tego rodzaju sprawach wynosi 500 zł, stosownie do § 2 ust. 2 pkt 27, tj. - jak stanowi przepis - "w pozostałym zakresie".

W ocenie Sądu, przyjęcie jednakże takiej dysproporcji pomiędzy wpisami w podobnego rodzaju sprawach (8.000 zł oraz 500 zł) byłoby sprzeczne z założeniami racjonalnego działania ustawodawcy.

Sąd ma przy tym świadomość istniejącego w tym zakresie rozbieżnego orzecznictwa, zarówno na szczeblu wojewódzkich sądów administracyjnych, jak i w Naczelny Sądzie Administracyjnym.

Sąd niniejszą sprawę rozpoznający przychyla się jednakże do koncepcji zaprezentowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 12 sierpnia 2010 r., sygn. akt II GZ 187/10. Sąd ten we wskazywanym orzeczeniu wskazał także na szereg innych orzeczeń, w których również potwierdza się, że w sprawach dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych wpis od skargi wynosić winien 8.000 zł (sprawy o sygn. akt: II GSK 587/09, II GSK 430/09, II GSK 759/10, II GSK 573/10, II GSK 272/10, VI SA/Wa 1459/09, VI SA/Wa 1374/09).

Reasumując, należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie skarżąca Spółka zobowiązana była do uiszczenia wpisu stałego w wysokości 8.000 i taki wpis w sprawie uiściła.

Uwzględniając powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził brak podstaw do zwrotu wpisu, wobec czego orzekł jak postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.